Till innehåll på sidan

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, 2019

Två femtedelar på konst- och kulturutbildningar har högutbildade föräldrar

Statistiknyhet från SCB 2020-10-13 9.30

Antagna som påbörjat studier på konst- och kulturutbildningar har högutbildade föräldrar. Ungefär 40 procent av de antagna som påbörjat studier under åren 2015-2019 har minst en förälder med en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre. En stor andel av de som påbörjat studier har dessutom en hög utbildningsnivå sedan tidigare.

Sedan hösten 2015 bedrivs eftergymnasiala utbildningar inom konst och kultur. Utbildningarna är indelade i tre olika utbildningstyper med olika syften. Högskoleförberedande utbildningar syftar till att förbereda de studerande för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina. Yrkesinriktade utbildningar ska utveckla yrkeskunnandet inom det konstnärliga och kulturella området. Utbildningar inom kulturarvsområdet syftar till att bevara och utveckla kulturarvet.

En stor andel har en hög utbildningsnivå sedan tidigare

Antalet antagna som påbörjar studier på konst- och kulturutbildningar uppgår årligen till ungefär 3 000. Av dessa har nästan hälften en eftergymnasial utbildningsnivå sedan tidigare. Denna andel har i det närmaste varit konstant under perioden 2015-2019. Andelen med en tidigare eftergymnasial utbildning variera mellan de olika utbildningstyperna. Ungefär 70 procent av de antagna som påbörjat studier inom kulturarvsområdet hade en eftergymnasial utbildningsnivå sedan tidigare. För de antagna på högskoleförberedande- och yrkesförberedande utbildningar är andelarna lägre. Ungefär 30 respektive 40 procent av de som årligen påbörjat studier har haft en eftergymnasial utbildningsnivå sedan tidigare.

Andel som påbörjat studier på konst-och kulturutbildningen med en tidigare utbildning på minst eftergymnasial nivå efter utbildningens syfte 2015-2019

diagram

Två femtedelar har högutbildade föräldrar

Ungefär 40 procent av de som årligen påbörjat konst- och kulturutbildningar har minst en förälder med en eftergymnasial utbildningsnivå på 3 år eller längre. Andelen antagna med högutbildade föräldrar har i det närmaste varit konstant över perioden 2015-2019. Antagna på högskoleförberedande utbildningar har den största andelen med högutbildade föräldrar. Ungefär hälften av de antagna som påbörjar studier inom den utbildningstypen har minst en högutbildad förälder.

Andel som påbörjat studier på konst-och kulturutbildningen med minst en högutbildad förälder efter utbildningens syfte 2015-2019

diagram

Andelen antagna med högutbildade föräldrar på konst- och kulturutbildningar är större jämfört med antagna på yrkeshögskolan och på ungefär samma nivå som för nybörjare på högskolan. År 2018 hade 21 procent av de antagna på yrkeshögskolan högutbildade föräldrar och läsåret 2017/18 hade 39 procent av nybörjarna på högskolan högutbildade föräldrar. Andelen antagna med högutbildade föräldrar är dock mindre på konst- och kulturutbildningar jämfört nybörjare på konstnärliga högskoleutbildningar. Läsåret 2017/18 hade 59 procent av nybörjarna på konstnärliga högskoleutbildningar minst en högutbildad förälder.

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller flera gånger för samma år. Antalet antagna som påbörjat studier är därmed inte lika med antalet personer.

Både tidigare utbildningsnivå och föräldrarnas utbildningsnivå klassificeras enligt nivå i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Uppgiften om utbildningsnivå finns i Utbildningsregistret. Finns tillgång till uppgift om föräldrarnas utbildning då den studerande var 12 år väljs denna uppgift i första hand.

Uppgiften om föräldrars utbildningsnivå för antagna på yrkeshögskolan är hämtat från promemorian ”Social snedrekrytering till yrkeshögskolan mindre än till högskolan”

Se Yrkeshögskolan

Uppgiften om föräldrars utbildningsnivå för nybörjare på högskolan och nybörjare på konstnärliga högskoleprogram är hämtad från rapporten ”Högskolenybörjare 2017/18 och doktorandnybörjare 2016/17 efter föräldrarnas utbildningsnivå”

Se Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om studerande och studerande som slutför utbildning publiceras 2021.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se