Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling 2019:

I statsbudgeten avsätts 37 miljarder kronor till FoU 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-04-11 9.30

Under 2019 beräknas 37 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU). Det motsvarar 3,6 procent av de totala anslagen i statsbudgeten och 0,75 procent av BNP. Prognosen visar att de statliga anslagen till FoU ökar med 805 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2018, i löpande priser. Prognosen baseras på höstbudgeten för 2019.

Statsbudgeten delas in i 27 utgiftsområden, som var och ett representerar en del av samhällsekonomin. Anslagen som regeringen betalar ut till myndigheterna är en del av deras finansiering av FoU-verksamhet. FoU-verksamheten bedrivs antingen av myndigheterna själva eller så finansierar de i FoU hos en annan utförare. De utgiftsområden i statsbudgeten som framförallt ligger bakom ökningen är Utbildning och universitetsforskning, Försvar och samhällets krisberedskap samt Arbetsmarknad och arbetsliv. Dessa förväntas öka med 304, 114 respektive 99 miljoner kr.

Anslag till FoU i statsbudgeten, procent, 1998–2019

Diagram Andelen anslag till FoU i statsbudgeten, procent, 1998–

Hälften av FoU-medlen går till universitet och högskolor

FoU-medel i statsbudgeten delas in efter fem olika grupper av mottagare. Enligt årets prognos går 50 procent av anslagen till universitet och högskolor vilket gör dem till de enskilt största mottagarna av FoU-medel från statsbudgeten. 30 procent av anslagen går till de forskningsfinansierande myndigheterna, 17 procent går till civila myndigheter medan försvarsmyndigheterna beräknas ta emot 3 procent av den totala FoU-budgeten. De statliga anslagen till FoU beräknas öka för samtliga mottagare där civila myndigheter samt universitet och högskolor står för de största uppgångarna på 225 respektive 208 miljoner kr.

Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag 2019

Diagram Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag

Störst andel FoU-medel till allmän vetenskaplig utveckling inom medicin och hälsovetenskap

De beräknade FoU-medlen i statsbudgeten redovisas efter ändamål. Allmän vetenskaplig utveckling är det enskilt största ändamålet med 71 procent av FoU-anslagen med en beräknad marginell uppgång på 155 miljoner kronor jämfört med förra årets prognos. Universitet och högskolor och Vetenskapsrådet är de huvudsakliga mottagarna av dessa medel. Allmän vetenskaplig utveckling delas in i sex forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 där området medicin och hälsovetenskap står för den största andelen på 24 procent av den totala FoU-budgeten.

Statliga anslag till allmän vetenskaplig utveckling, miljarder kronor, 2019

Diagram Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag

Revideringar

I samband med publiceringen av 2019 års prognos har utgifterna för FoU under utgiftsområdena Rättsväsendet och Försvar och samhällets krisberedskap reviderats avseende 2017 och 2018. Revideringen beror på att för höga utgifter för FoU tidigare rapporterats. Årets prognos påverkas inte av revideringarna.

Källhänvisningar

Prognosen för BNP år 2019 är hämtad från Konjunkturinstitutets prognosdatabas, mars 2019.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamhet avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Fakta

Prognosen baseras på höstbudgeten för 2019.

Undersökningen Statliga anslag till Forskning och utveckling som statistiken är hämtad från belyser hur mycket medel för FoU som förekommer i statsbudgeten. Till skillnad från de reguljära undersökningar av FoU-verksamhet inom olika samhällssektorer som utförs av SCB vartannat år ger undersökningen Statliga anslag till forskning och utveckling, även kallad statsbudgetanalysen, en aktuell prognos av statens satsning på FoU-verksamhet under innevarande budgetåret.

Undersökningen följer huvudsakligen de riktlinjer för s.k. statsbudgetanalyser som utarbetats av OECD och publicerats i den s.k. Frascatimanualen, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Frascati Manual (OECD, 2015). Statistiken är dessutom underställd en EU-reglering, kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012.

I undersökningen redovisas också en prognos över de offentliga forsknings-stiftelsernas FoU-utbetalningar. Dessa medel redovisas separat och ingår inte i redovisningen av totala FoU-medel i statsbudgeten.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i april 2020.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se