Till innehåll på sidan

Beskrivning av Pedagogisk personal (Lärarregistret)

Registret över pedagogisk personal (lärarregistret) innehåller individuppgifter om lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare och skol-/arbetsledare och studie- och yrkesvägledare i fritidshem, förskoleklass, grundskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, komvux, särvux, svenskundervisning för invandrare (sfi) och skolor med kompletterande utbildning. Registret har förts sedan slutet av 1960-talet och uppdateras årligen genom insamling av uppgifter från skolor, rektorsområden och kommuner.

De viktigaste variablerna är personnummer, befattning, anställningsslag, skoltillhörighet, utbildning och tjänstgöringsomfattning.

Genom matchning mot elevregister beräknas lärartätheten, d.v.s. antalet lärare (omräknat till heltidstjänster) per 100 elever. Lärartätheten är ett av de viktigaste måtten vid analyser av resurstilldelningen i skolan.

Uppgifterna i lärarregistret bildar underlag för Skolverkets nationella uppföljningssystem samt för den officiella statistiken på skolområdet. Registret är också bas för de lärarprognoser som beställs av Högskoleverket och Skolverket och bildar underlag för dimensionering av lärarutbildningar m.m.

Lärarregistret är skyddat i sekretess- och personuppgiftslagen och uttag av uppgifter för kommersiella ändamål kan därför inte göras.