Till innehåll på sidan

Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner

Vill du ha mer statistik om Sveriges kommuner än den du hittar i Kommuner i siffror? Genom att söka i Statistikdatabasen kan du hitta mer än det vi valt ut. Du kan också välja fler kommuner att jämföra med.

På den här sidan finns länkar till alla de tabeller i Statistikdatabasen som Kommuner i siffror hämtas från och mer information om statistiken.

Befolkning

Här kan du ta reda på mer om folkbokförda, befolkningsökningar och medelålder. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Länk till befolkningsstatistiken.

Länk till tabell om antal folkbokförda

Länk till tabell om befolkningstäthet

Länk till tabell om antal födda

Länk till tabell om antal döda

Länk till tabell om folkökning

Länk till tabell om in- och utflyttningar i kommuner

Länk till tabell om medelålder

Länk till tabell om antal folkbokförda som är födda utanför Sverige

Länkt till tabell om hushållsstorlekar

Utbildning, jobb och inkomst

Arbetslöshet och sysselsättning

Statistiken bygger på Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som är en urvalsundersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldrarna 15-74 år.

Länk till Arbetskraftsundersökningarna

Länk till tabell om sysselsättning och arbetslöshet i länen

Inkomster och skatter

Här kan du få reda på mer om inkomstfördelning och storlek på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, till exempel RUT och ROT.

Länk till statistiken om inkomster och skatter

Länk till tabell om invånarnas årsinkomster

Utbildning

Statistiken om befolkningens utbildning visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund.

Länk till statistiken om befolkningens utbildning

Länk till tabell om utbildningsnivå

Politik

Här finns statistik som visar antal röstberättigade, hur många som röstat, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Länk till statistiken om allmänna val

Länk till tabell om valresultat i riksdagsval

Länk till tabell om valdeltagande i riksdagsval

Kommunernas ekonomi

Kommunalskatterna

Statistiken redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag fördelat på regional nivå.

Länk till statistiken om kommunalskatter

Länk till tabell om kommunal skattesats

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Statistiken innehåller uppgifter från resultat- och balansräkningar i kommuner och landsting.

Länk till räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Länk till tabell om kommunernas skatteintäkter och ekonomiska resultat

Kommunalekonomisk utjämning i kommunerna

Här finns mer information om systemet för att jämna ut skillnaderna när det gäller skatteintäkter och kostnader för service mellan olika kommuner och landsting.

Länk till statistiken om utjämningen

Länk till tabell om utjämningen

Bostäder

Fastighetspriser och lagfarter

Statistiken visar på prisnivåer för bostäder, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden.

Länk till statistiken om fastighetspriser och lagfarter

Länk till tabell för genomsnittliga huspriser för permanentbostäder och fritidshus

Nybyggnad av bostäder

Statistik om bostadsbyggandets omfattning och inriktning i kommunerna.

Länk till statistiken om nybyggnad av bostäder

Länk till tabell om antal byggda lägenheter

Hushållens boende

Information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Länk till statistiken om hushållens boende

Tabell över boendeformer

Transport

Antal personbilar

Tabell över antal privatägda personbilar

Pendling

Statistik över hur invånarnas pendling är en del av befolkningsstatistiken.

Länk till befolkningsstatistiken

Länk till tabell över invånarnas pendling till och från jobbet

Markanvändning

Länk till tabell över kommunernas markytor och hur marken används för olika ändamål