Till innehåll på sidan

Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner

Vill du ha mer statistik om Sveriges kommuner än den du hittar i Kommuner i siffror? Genom att söka i Statistikdatabasen kan du hitta mer än det vi valt ut. Du kan också välja fler kommuner att jämföra med.

På den här sidan finns länkar till alla de tabeller i Statistikdatabasen som Kommuner i siffror hämtas från och mer information om statistiken.

Befolkning

Här kan du ta reda på mer om folkbokförda, befolkningsökningar och medelålder. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Utbildning, jobb och inkomst

Arbetslöshet och sysselsättning

Statistiken bygger på Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som är en urvalsundersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldrarna 15-74 år.

Inkomster och skatter

Här kan du få reda på mer om inkomstfördelning och storlek på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, till exempel RUT och ROT.

Utbildning

Statistiken om befolkningens utbildning visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund.

Politik

Här finns statistik som visar antal röstberättigade, hur många som röstat, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Kommunernas ekonomi

Kommunalskatterna

Statistiken redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag fördelat på regional nivå.

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Statistiken innehåller uppgifter från resultat- och balansräkningar i kommuner och landsting.

Kommunalekonomisk utjämning i kommunerna

Här finns mer information om systemet för att jämna ut skillnaderna när det gäller skatteintäkter och kostnader för service mellan olika kommuner och landsting.

Bostäder

Fastighetspriser och lagfarter

Statistiken visar på prisnivåer för bostäder, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden.

Nybyggnad av bostäder

Statistik om bostadsbyggandets omfattning och inriktning i kommunerna.

Hushållens boende

Information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Transport

Antal personbilar
Pendling

Statistik över hur invånarnas pendling är en del av befolkningsstatistiken.

Markanvändning