Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges BNP

Senast uppdaterad: 2020-08-28

BNP, bruttonationalprodukten, är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster. År 2019 uppgick Sveriges BNP till 5 021 miljarder kronor.

BNP i löpande priser

2019

5 020 803

miljoner kronor

BNP-tillväxt

2019

1,2 %

Hushållens konsumtion påverkar BNP

Ju fler som arbetar och tjänar pengar, desto mer ökar hushållens efterfrågan på varor och tjänster. Det leder till att företagen ökar sin produktion och att hushållens konsumtion ökar. Det gör att även BNP ökar.

När tiderna blir sämre och folk får mindre pengar att röra sig med minskar efterfrågan på varor och tjänster. Då måste företagen anpassa sig till det och producera mindre. Det leder till att BNP växer långsammare eller minskar.

Värsta finanskrisen sedan 1930-talet

I mitten av 2000-talet gick Sveriges ekonomi bra och BNP ökade. Men 2008 drabbades världen av den värsta globala finanskrisen sedan 1930-talet. Orsaken var privatpersoners, bankers och länders stora skulder som fick börser över hela världen att falla.

I Sverige rasade exporten på grund av att länder som vi handlade med fick sämre ekonomi och därför importerade mindre från Sverige. Det ledde till att de svenska företagen gick sämre och att arbetslösheten ökade. Under 2009 föll BNP med över 5 procent. Det är det största fallet i ekonomin sedan andra världskrigets utbrott.

Återhämtning i Sverige och skuldkris i Europa

Efter finanskrisen skedde en stark återhämtning, men ekonomin bromsade in på nytt under 2011. Det berodde på att det rådde skuldkris bland länderna i euro-området. Skuldkrisen innebar att dessa länders skulder ökade väldigt snabbt.

Under ett par år växte Sveriges BNP mycket svagt. Därefter började Sveriges ekonomi återhämta sig igen på grund av att hushållens konsumtion ökade. Men eftersom exporten bara ökade litegrann blev BNP-tillväxten ganska låg. Från 2014 och framåt har dock tillväxten varit hög i Sverige.

Två sätt att beräkna BNP

BNP kan beräknas på två sätt. Ett sätt är att först summera värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras i Sverige under ett kvartal eller ett år. Sedan drar man ifrån värdet av de varor och tjänster som använts för att ta fram slutprodukterna. Detta görs för att undvika att varorna räknas dubbelt i BNP. Med det andra beräkningssättet summeras värdet av allt som konsumeras, investeras och exporteras. Från denna totala användning drar man ifrån värdet av det som importerats eftersom BNP endast ska omfatta värdet av landets egen produktion.

BNP består till 70 procent av tjänster

Ungefär 80 procent av BNP:s värde kommer från privata företag och 20 procent kommer från den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns del av BNP är till exempel tjänster inom polisen, försvaret, vården och skolan.

Produktionen i privata företag delas upp i varor och tjänster. Tjänsterna står för knappt 70 procent och varorna för drygt 30 procent av BNP:s värde. I grafiken ser man hur olika delar av samhället bidrar till BNP.

BNP:s värde fördelat på branscher 2019

Tidigare var varornas andel av produktionen större i Sverige. Under de senaste decennierna har produktionen av varor i stor utsträckning flyttats till andra länder där de kan tillverkas billigare. Då har vi i Sverige börjat producera fler tjänster istället.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.