Till innehåll på sidan

Tema integration

Målet för integrationspolitiken i Sverige är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hur väl integrationen fungerar kan mätas med hjälp av statistik kring arbetsmarknad, bostadssituation, demokrati, demografi, inkomster och levnadsförhållanden uppdelat på bland annat inrikes och utrikes födda.

Här hittar du aktuell statistik, statistiknyheter, artiklar och publikationer om integrationen i Sverige. Statistiken vänder sig till dig som är samhällsintresserad, till dig som använder statistiken som ett stöd i ditt arbete, och till dig som är forskare.

Integration berör många olika samhällsområden, till exempel arbetsmarknad, boende, demografi (befolkningens fördelning, storlek och sammansättning), demokrati, ekonomi och utbildning.

Arbetsmarknad och integration

Integrationen på arbetsmarknaden kan beskrivas med hjälp av till exempel den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

RAMS tas fram en gång per år och ger bland annat information om befolkningens sysselsättning, pendling och branschtillhörighet. RAMS visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är detaljerad och visar bland annat på skillnader mellan olika delar av landet, skillnader mellan kvinnor och män, och mellan utrikes och inrikes födda.

AKU genomförs varje månad. Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat hur många som är sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. I AKU finns det officiella arbetslöshetstalet. Statistiken från AKU används bland annat som underlag för arbetsmarknadspolitiska program och för att följa upp arbetsmarknadsinsatser.

Statistik om arbetsmarknad och integration

Demografi och integration

Demografi är vetenskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Demografisk statistik innehåller bland annat information om befolkningens födelseland, ålder, kön och medborgarskapsland. Här finns också statistik över hur befolkningen flyttar, både inom Sverige (inrikes flyttningar) och över landsgränsen (utrikes flyttningar).

Statistik om demografi och integration

Demokrati och integration

Här finns statistik om hur många av de nominerade, valda och icke valda i de svenska valen som var inrikes respektive utrikes födda, och hur många svenska respektive utländska medborgare som röstade i de olika valen.

I Sverige styr befolkningen genom systemet representativ demokrati. Det innebär att makten i kommuner, län och nationellt fördelas utifrån resultaten i allmänna och fria val. I valen väljs representanter till olika parlamentariska församlingar, till exempel kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Vi väljer även de svenska representanterna till Europaparlamentet. 

Statistik om demokrati och integration

Ekonomi och integration

Här finns statistik om inkomstfördelningar och storlek på inkomster. 

Statistik om ekonomi och integration

Levnadsförhållanden och integration

Här finns statistik om levnadsförhållanden. I statistiken om levnadsförhållanden finns statistik om barn – och familjer, barns levnadsförhållanden och  levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre. 

Statistik om levnadsförhållanden och integration

Utbildning och integration

Här finns statistik om hur många i befolkningen som studerar och vilken bakgrund de har. Här finns också statistik om befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning, och hur många elever som deltar i till exempel modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och annan stödundervisning.

Statistik om utbildning och integration

Regeringsuppdrag inom statistik om integration

På uppdrag av Sveriges regering presenterar SCB registerstatistik om integration. Det görs inom områdena arbetsmarknad, boende, demografi, demokrati, ekonomi, flyttmönster, hälsa och utbildning. Uppdraget heter Registerdata för integration.

Statistiken kan visas utifrån kön, ålder, utbildningsnivå, födelseregion, vistelsetid i Sverige och skäl till invandring. Statistiken redovisas på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringsuppdraget Registerdata för integration

Mer om integration

Publikationer
Artiklar
Statistiknyheter