Till innehåll på sidan

Direktinvesteringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Direktinvesteringar är en del av Sveriges betalningsbalans. Tillsammans med portföljinvesteringar, finansiella derivat, valutareserv samt övriga investeringar såsom lån, depositioner med mera utgör de direkta investeringarna den finansiella balansen. Statistik över betalningsbalansen genomförs sedan 2007 av SCB på uppdrag av Riksbanken.

Uppgifterna används bland annat till Nationalräkenskapernas beräkningar av BNP samt till ekonomisk analys och handelsförhandlingar. Viktiga användare av statistiken är förutom Riksbanken även Europeiska centralbanken, Eurostat, IMF med flera.

Instruktioner

Månadsundersökningen

Månadsundersökningen delas upp i tre blanketter, Di43, Di44 och Di45.

Di43 – Utländska direktinvesteringar i Sverige – Eget kapital

Blanketten omfattar transaktioner som påverkar ägande och eget kapital i svenska företag som före och/eller efter transaktionen ägs från utlandet.

Di44 – Svenska direktinvesteringar i utlandet – Eget kapital

Blanketten omfattar transaktioner som påverkar ägande och eget kapital i utländska företag som före och/eller efter transaktionen ägs från Sverige.

Di45 – Direktinvesteringar – Lån och utdelningar

Blanketten omfattar finansiella fordringar och skulder gentemot utländska koncernbolag och filialer samt utdelningar till och från utlandet.

Årsundersökningen

I årsundersökningen finns två blanketter, 1346 och 1347.

1346 – Utländska direktinvesteringar i Sverige

Blanketten omfattar resultat- och balansuppgifter för det svenska bolaget som ägs från utlandet.

1347 – Svenska direktinvesteringar i utlandet

Blanketten omfattar resultat- och balansuppgifter för det utländska bolaget som ägs från Sverige.

Ad hoc-blanketter

Vi har även två blanketter som skickas ut vid behov, när vi fått information via till exempel pressmeddelanden om att en transaktion skett som behöver bokas i betalningsbalansen, men behöver ytterligare information för att kunna göra bokningen.

1340 – Utländska direktinvesteringar i Sverige – ad hoc

Blanketten omfattar transaktioner som påverkar ägande och eget kapital i svenska företag som före och/eller efter transaktionen ägs från utlandet.

1340 Anvisningar (pdf)

1341 – Svenska direktinvesteringar i utlandet – ad hoc

Blanketten omfattar transaktioner som påverkar ägande och eget kapital i utländska företag som före och/eller efter transaktionen ägs från Sverige.

1341 Anvisningar (pdf)

Tidsplan

Undersökningen av direktinvesteringar utgörs av en månadsundersökning samt en årsundersökning.

För månadsundersökningen är sista svarsdag den 15:e varje månad (eller nästföljande vardag om den 15:e är en helgdag). Rapporten avser ställningsvärden per den sista i föregående månad. För årsundersökningen som avser resultat- och balansuppgifter för 2020 är sista svarsdag 2021-05-31.

Vanliga frågor

Vad innebär direkta investeringar?

Ett direktinvesteringsförhållande existerar när någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av rösterna i ett företag eller kommersiell fastighet belägen i ett annat land. Samtliga finansiella transaktioner som sker mellan dessa företag är vad som benämns som direktinvesteringar. 

Vad innebär utländsk ägarkoncern?

Utländska ägare (direkta och indirekta) inklusive utländsk koncernmoder.

Vad innebär utländska dotterföretag?

Direkt och indirekt ägda bolag i utlandet.

Vad innebär utländska systerföretag?

Företag i utlandet som hör till samma koncern som det svenska företaget men där den gemensamma yttersta koncernmodern äger de utländska företagen genom en annan ägarkedja.

Vilka lån ska inkluderas i rapporterna?

Enbart finansiella lån gentemot utländsk ägarkoncern, utländska dotterföretag samt utländska systerföretag ska tas upp. Detta omfattar lån, repor, kontotillgodohavanden och depositioner samt lån i samband med finansiell leasing.

Hur ska räntor rapporteras?

I rutan för ränteintäkt/-kostnad ska enbart den ränta som intäkts-/kostnadsförts under referensperioden (månaden eller året) anges. Upplupna räntor inkluderas i lånebeloppet.

Hur rapporterar jag anteciperade utdelningar?

Utdelningar ska rapporteras för den månad då utdelningen bokförts. Anteciperade utdelningar skall även redovisas som skuld eller fordran till dess att utbetalning skett.

Hur ska belopp anges?

Månadsblankett Di45

Lån redovisas i denomineringsvaluta, i tusental. Utdelningar redovisas i tusentals SEK. Utdelningsbelopp i utländsk valuta omräknas till SEK enligt valutakurs vid transaktionstillfället.

Månadsblankett Di43 och Di44

Beloppen redovisas i tusentals SEK.

Årsblankett 1346 och 1347

Beloppen redovisas i miljontals SEK.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat ingår i Sveriges betalningsbalans och publiceras kvartalsvis.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter till SCB för betalningsbalansstatistiken föreligger med stöd av 6 kap 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och (RBFS 2002:4) (pdf).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
insamling.di@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/di