Till innehåll på sidan

Elstatistik, månad

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att redovisa tillförsel och användning av el i Sverige, och att ge underlag till energibalanser och  prognoser över elförsörjningens utveckling. Statistiken används till exempel som underlag vid utbyggnad av kraftstationer och överföringsnät. I syfte att följa kundaktiviteter på marknaden undersöks även antalet byten av elleverantör (elhandlare).

Uppgifter om elanvändning samlas in av SCB och uppgifter om eltillförsel lämnas av organisationen Svensk energi som tillsammans bildar undersökningen Månatlig elstatistik.

Undersökningen är månatlig och genomförs på uppdrag av Statens Energimyndighet.

Instruktioner

Uppgiftslämnandet sker via webblankett. De uppgifter som efterfrågas är elanvändning för de företag/arbetsställen som anges i webblanketten, samt uppgifter om administrerade elleverantörsbyten från elnätföretag.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut i slutet av januari månad.

Inloggningsuppgifterna gäller för hela året. Uppgifterna ska lämnas varje månad till SCB inom 14 dagar efter föregående månads slut. Den aktuella månadens blankett är tillgänglig från och med den 1:a i varje månad.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Undersökningen omfattar alla större och medelstora arbetsställen inom industri, gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar. Uppgifterna om administrerade elleverantörsbyten berör endast elnätföretag.

Vad menas med elleverantörsbyte?

Varje anläggning med unikt anläggnings-ID som får ny leverantör räknas som ett byte. Byten som ska rapporteras är de som kunden gör genom ett aktivt val av ny elleverantör. Observera att byten som inte initierats av kunden inte ska rapporteras (till exempel ändringar som berör elleverantören, fusioner etc.).

Hur ska elleverantörsbytena redovisas?

Antal byten fördelas efter typ av användare, hushåll eller övriga. I kolumnen för ”Volym i MWh” skrivs summan av beräknad årsvolym för samtliga redovisade antal byten. Observera att endast heltal är tillåtet. Har inga byten skett under månaden skriv 0 (noll) i samtliga fält.

När ska avläsning ske?

Avläsning rapporteras månadsvis. Avläsningsdatum ska alltid om möjligt vara anpassat till kalendermånadens slut. Avläsning kan endast skrivas mellan den 20:e i rapporteringsmånaden och den 10:e nästföljande månad.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet energi.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:5) (pdf).

Uppgifterna som lämnas kommer att hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post
insamling.manel@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/manel