Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Emitterade värdepapper (tidigare värdepappersstatistik) är en månatlig undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Undersökningen samlar in uppgifter om värdepapper från två register, Euroclear och Europeiska Centralbanken (ECB), samt via direktinsamling från utvalda emittenter. Direktinsamlingen sker via en separat inrapporteringssida. Inrapporteringssidan är direktlänkad via knappen "Logga in" ovan.

Statistiken om emitterade värdepapper innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper som är utgivna av svenska juridiska personer, både i Sverige och utomlands. Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.

Det är viktigt att Riksbanken kan följa utvecklingen på kreditmarknaderna då det under finanskrisen (hösten) 2008 framkom stora brister i den statistik över värdepappersmarknader som Riksbanken förfogade över. För att kunna följa utvecklingen på kreditmarknaderna krävs statistik som visar hur till exempel banker och företagens marknadsfinansiering utvecklas och på vilka villkor den sker. Detta gäller särskilt i orostider när det råder tveksamheter om hur väl marknaderna fungerar. Därmed är snabb och tillförlitlig statistik kring värdepappersmarknaderna samt banker och företagens marknadsfinansiering ett viktigt stöd för Riksbankens arbete inom penningpolitik och finansiell stabilitet.

Statistiken om emitterade värdepapper är tillgänglig för marknadens aktörer och allmänheten.

Instruktioner

För att underlätta uppgiftslämnandet finns det instruktioner om hur insamlingen ska gå till. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via svdb@scb.se.

Riktlinjer till rapportering av värdepappersemissioner (pdf)

Variablernas dimensionsmedlemmar (xls)

Rapporteringsfil Emitterade Värdepapper (xlsx)

xml-schema (xsd)

Tidsplan

Sista svarsdag för direktinsamling är den fjärde bankdagen. Statistiknyheten publiceras på SCB:s hemsida, i normalfallet 12:e bankdagen efter referensmånadens utgång. Undantag från normalfallet är i de fall då ECB levererar sin fil till SCB senare än planerat, exempelvis på grund av europeiska helgdagar som inte finns i vår kalender. Statistiknyheten avser ställningsvärden per den sista dagen i föregående kalendermånad.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av den statistiska nyheten sker på SCB:s webbplats och under ämnesområdet finansmarknad (Emitterade värdepapper). På webbplatsen publiceras statistiknyheter som innehåller analyser av statistiken. Det finns även möjlighet att ta del av tidigare analyser för tidigare perioder.

I Statistikdatabasen publiceras sammanställningar i form av tabeller den 12:e bankdagen efter referensmånadens utgång. Utdrag av data kan göras för olika variabler efter önskade indelningar och perioder. Statistiken kan väljas att visas på skärmen alternativt laddas ned. 

Statistiknyheter

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2014:1) (pdf) om skyldighet att lämna uppgifter om emitterade värdepapper.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller även hos SCB i dess verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, enligt 30 kap. 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förordningen om europeisk statistik (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr (223/2009).

Sveriges Riksbank

Kontakta oss

E-post
SVDB@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/svdb