Till innehåll på sidan

Energianvändningen inom fiskesektorn

Energimyndigheten gav SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom fiskesektorn år 2005, speciellt för fiskefartygen.

Uppgifterna behövs för att förbättra indata till energibalanserna som beskriver Sveriges tillförsel och användning av energi. Uppgifterna kommer också att ingå som en del i Sveriges klimatrapportering.

Detta är första gången undersökningen genomförs.

Ett urval av fiskefartyg i saltvatten respektive licensierade fiskare i sötvatten ingår i undersökningen; knappt 1 400 licensierade fiskare ingår och registren kommer från Fiskeriverket.

Avsikten är också att undersökningsresultaten ska kunna ligga till grund för framskrivningar av fiskesektorns energianvändning under ett antal år framåt. Undersökningen planeras att genomföras nästa gång tidigast år 2011 avseende år 2010.

Om uppgiftslämnandet

Undersökningen är belagd med uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, förordningen om den officiella statistiken (2001:100) och föreskrifter utfärdade av Energimyndigheten (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100).

Ta del av den färdiga statistiken

Ansvarig myndighet är Statens energimyndighet.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Energimyndigheten

Telefon
016-544 20 00