Till innehåll på sidan

Entreprenadindex

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av byggentreprenader. Entreprenadindex omfattar drygt 200 olika indexserier, vilka är indelade i huvud-, under- och basgrupper.

Huvudgrupperna består av indexserier för husbyggnads­entreprenader, väg­entre­prenader, lednings­entreprenader, bergrums-, tunnel- och gruv­entre­prenader samt övriga arbeten.

Undergrupperna består av indexserier för under­entreprenader och maskiner samt transporter.

Basgrupperna består av indexserier för material, arbetslöner, tjänste­manna­löner, elkraft och driv­medel samt övriga kostnader.

Entreprenadindex avser att mäta utvecklingen av entreprenörens kostnader utan hänsyn till produktivitets­utvecklingen och löne­glidning.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras av Sveriges Byggindustrier varje månad utom juli och redovisningen sker den 15:e månaden efter undersökningsmånaden, utom i januari och augusti då redovisningen sker några dagar senare.

Till resultatet för Entreprenadindex

Juridisk information

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kapitlet 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär bland annat att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Kontakta oss