Till innehåll på sidan

Balansstatistik för sektor 127 (FinBAST)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken ska belysa företagens betydelse på olika finansiella marknader genom att visa storleken på och förändringarna av företagens finansiella tillgångar och skulder. Användare är framför allt Nationalräkenskaperna på SCB och Riksbanken.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

FinBAST (pdf)

BB-FinBAST (pdf)

FinBAST - in English (pdf)

BB-FinBAST - in English (pdf)

Tidsplan

FinBAST är en kvartalsundersökning och utskick av missiv med inloggningsuppgifter skickas ut i slutet av varje kvartal. Insändningsdatum för undersökningarna är den 20:e i månaden efter kvartalets slut.

Vanliga frågor

Går det att justera felaktiga uppgifter från tidigare kvartal?

Det går bra att ändra IB värden för att justera felaktiga uppgifter från ett tidigare kvartal. Skriv dock gärna en kommentar om detta på sista sidan, så att vi kan rätta bakåt i tiden.

Hur ska det egna kapitalet redovisas?

På rad 50 ska de aktiebolag som är noterade på svensk marknadsplats (OMX, First North etc.) skriva in det bokförda värdet på det totala egna kapitalet inklusive vinst/förlust.

Rad 51 ska fyllas i av aktiebolag som inte är noterade, och de ska redovisa det bokförda värdet på det totala egna kapitalet inklusive vinst/förlust.

Om skillnaden mot förra kvartalet är upparbetad vinst ska det anges som en pluspost i kolumnen orealiserade värdeförändringar.

Ska utländska bankers filialer i Sverige räknas som svenska banker?

Ja, utländska bankfilialers verksamhet i Sverige ska ingå på rad 10.

Ska upplupen ränta ingå i ställningsvärdet?

Ja, periodens upplupna ränta redovisas som en positiv transaktion och ökar den utgående balansen. Om hela räntan betalas under samma period blir transaktionen noll och ställningsvärdet ligger oförändrat.

Var ska de orealiserade värdeförändringarna redovisas?

Orealiserade värdeförändringar är många gånger både svårt och tidskrävande att ta fram. Det är kanske lättare att ta fram transaktionerna. Skillnaden mellan ingående och utgående balans består av transaktioner och värdeförändringar, man kan alltså ta UB – IB – transaktioner = värdeförändringar.

Vilka ingår i undersökningen?

Urvalet dras från en grupp företag som består av holdingbolag som sorteras under en finansiell koncern, holdingbolag som har ett utländskt moderbolag, holdingbolag som inte har några svenska dotterbolag utan endast utländska dotterbolag, treasurybolag som till största del betjänar utländska koncernföretag samt dödsbon. Av dessa företag ingår de cirka 300 största företagen med avseende på finansiella tillgångar och skulder. Undersökningen omfattar även vilande bolag. 

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, kontakta oss. Normalt är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa. Glöm inte att ange organisationsnummer eller löpnummer.

Kan vi fylla i en pappersblankett?

Vi har tagit bort pappersblanketter, men det finns en tom Excelblankett som går bra att fylla i och returnera till oss via e-post eller vanlig post.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningen har ingen egen enskild publicering utan uppgifterna används i dagsläget enbart som ett underlag till SCB:s Finansräkenskaper och Riksbankens sammanställning av betalningsbalansen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. FinBAST regleras av FI:s föreskrifter (FFFS 2016:14) (pdf) och enligt lagen om Sveriges Riksbank (1988:1385).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Se även

Exempel på FinBAST-blanketter i Excelformat

FinBAST (xls)

FinBAST - in English (xls)

BB-FinBAST (xls)

BB-FinBAST - in English (xls)

Landkoder som ska redovisas i BB FinBAST

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/finbast