Till innehåll på sidan

Företagens utländska handelskrediter (HKU)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen ger kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet. Statistiken utgör underlag vid sammanställningen av årliga och kvartalsvisa finansräkenskaper, bland annat för beräkningen av utlandsställningen och bytesbalansens saldo enligt finansräkenskapernas metod.

Uppgifterna används av Riksbanken vid sammanställningen av betalningsbalansen. Andra användare är Nationalräkenskaperna, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

Instruktioner (pdf)

Instructions - in English (pdf)

Tidsplan

HKU är en kvartalsundersökning och utskick av missiv med inloggningsuppgifter skickas ut i slutet av varje kvartal. Insändningsdatum för undersökningen är den 20:e i månaden efter kvartalets slut.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Urvalet består av de företag som har utländska fordringar och/eller skulder från 3 miljoner kronor upp till 400 miljoner kronor. Alla företag med utländska fordringar och skulder som uppgår till 400 miljoner kronor eller mer totalundersöks.

Kan jag få anstånd?

Om du inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum - kontakta oss. Normalt sett är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Du underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa. Glöm inte att ange organisationsnummer eller löpnummer.

Kan jag ändra felaktiga uppgifter för tidigare kvartal?

Det går bra att ändra felaktiga värden från tidigare kvartal. Ändra IB-värden i blanketten, skriv dock gärna en kommentar om detta på sista sidan, så att vi kan rätta bakåt i tiden.

När ska jag fylla i kryssrutan?

Kryssrutan ska du klicka i om du har angett ett värde för kursdifferenser och omvärderingar som egentligen gäller fler av raderna. Om du själv inte kan fördela omvärderingarna mellan exempelvis koncernföretag och övriga företag fyller du i beloppet på en av raderna och klickar i kryssrutan, då kommer vi att fördela värdet. Skriv gärna i kommentarsrutan vilka rader beloppet gäller. Det går förstås bra att fylla i flera belopp, exempelvis om du har ett värde för kundfordringar och ett för leverantörsskulder, men inte kan fördela det på koncernföretag och övriga.

Hur redovisar jag kursdifferenser och omvärderingar?

Kursdifferenser och omvärderingar är många gånger både svårt och tidskrävande att ta fram. Det är kanske lättare att ta fram transaktionerna? Skillnaden mellan ingående och utgående balans består av transaktioner och värdeförändringar, man kan alltså ta UB – IB – transaktioner = Kursdifferenser och omvärderingar. Det går också bra att göra en uppskattning av kursdifferenserna om du vet ungefär vilket belopp det rör sig om.

Om du vet vilka era totala kursdifferenser är men inte kan dela upp dem mellan raderna, kan du fylla i beloppet på någon av raderna och klicka i kryssrutan. Då kommer vi att göra en fördelning mellan variablerna. Skriv gärna en kommentar om vilka rader beloppet gäller.

Kan jag få en pappersblankett?

Vi har tagit bort pappersblanketterna, men det finns en tom excel-blankett som går bra att fylla i och returnera till oss via e-post eller post.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet näringsverksamhet. Uppgifterna ingår också som en del i finansräkenskaperna.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB‑FS 2012:5).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
hku@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hku