Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom företagssektorn

Lämna uppgifterna

Logga in

Forskning och utveckling (FoU) 2021

Undersökningens syfte är att ta reda på hur stora resurser svenska företag lägger på forskning och utveckling. Bland annat samlas data in om företagens kostnader och investeringar för FoU-arbete som de själva utför, om antal personer som är sysselsatta med FoU och om hur mycket resurser företagen lägger på att köpa eller understödja FoU-arbete i andra organisationer. Även det regionala perspektivet belyses.

Undersökningen genomförs vartannat år.

Huvudanvändare är departementen, främst Utbildnings-, Närings- och Finansdepartementet. Andra viktiga användare är forskningsråden, IVA, Tillväxtanalys, Vinnova och Tillväxtverket samt vissa intresseorganisationer. Statistiken används även av enskilda forskare och av internationella organisationer såsom EU, OECD, och UNESCO. SCB använder också resultaten från undersökningen i beräkningarna av Sveriges BNP.

Instruktioner

Vilka frågor ingår i webblanketten?

För att få en överblick kan du klicka på länken nedan.

Webblanketten (pdf)

Blanketten innehåller automatiska hopp mellan frågor. Vilka frågor som presenteras beror på vilka svar du lämnar i föregående frågor. Du kommer därför eventuellt inte få upp samtliga frågor, utan endast de som är aktuella för dig.

Vad menas med forskning?

Forskning består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Vad menas med utvecklingsverksamhet?

Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma till exempel nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Hur kan man särskilja vanlig verksamhet från FoU-verksamhet?

Grundkriterierna för att skilja FoU från närstående verksamhet är att det ska finnas ett inslag av nyskapande och kreativitet i verksamheten. Utfallet av verksamheten ska vara oviss, och ovissheten ska även gälla åtgången av ekonomiska och personella resurser. Dock ska verksamheten vara planerad och budgeterad och resultatet ska avses att potentiellt kunna överföras och reproduceras i andra verksamheter.

I all FoU-verksamhet ska det finnas ett inslag av nyskapande. Ett normalt konstruktions- eller undersökningsarbete som följer etablerade rutiner, räknas inte till FoU, även om det utförs av forskarutbildad personal.

Vilka bolag ska omfattas i svaren?

Uppgifterna ska avse företaget det vill säga den juridiska enheten eller bokslutsenheten. Inom en koncern är varje bolag en egen undersökningsenhet (om inte SCB meddelar annat). För bolag som drivs i kommission utgör hela kommissionärsförhållandet en undersökningsenhet.

Vad gör man om exakta uppgifter för FoU saknas?

Om underlag för exakta uppgifter saknas eller är svårtillgängliga kan uppskattningar och avrundningar lämnas.

Vilken redovisningsperiod ska uppgifterna om FoU avse?

Uppgifterna ska avse kalenderåret 2021. Om kalenderårsuppgifter saknas vill vi att ni lämnar en uppskattning för helåret 2021 utifrån tillgängliga uppgifter. 

För kalenderåret 2022 efterfrågas också en uppskattning av FoU-resurser.

Tidsplan

Sista insändningsdatum för undersökningen är 25 mars 2022.

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Kontakta oss så skickar vi ut era inloggningsuppgifter igen. Om du skickar e-post, skriv organisationsnummer och vilken adress inloggningsuppgifterna ska skickas till.

Varför är det viktigt att just vi lämnar uppgifter?

För att de statistiska metoderna ska ge rättvisande resultat är det lika viktigt att få in svar från samtliga uppgiftslämnare, oavsett om de bedriver FoU-verksamhet eller inte.

Uppgifterna behövs eftersom svaren ingår i beräkningarna av BNP. Resultatet används också som underlag till policybeslut och vid dimensionering och avvägning av olika insatser och stödåtgärder samt vid prioritering av forskningsområden. Andra användningsområden är bland annat forskning.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, så kontakta oss. Normalt är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Kan företaget få betalat för att lämna uppgifter till SCB?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat publiceras i oktober året efter referensperiodens slut. Publicering sker i Statistikdatabasen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:3). Samråd sker med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Samråd sker med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Aktuellt

Att lämna uppgifter

Du som lämnar uppgifter via vår webbplats får hädanefter inte någon pappersblankett skickad till dig. Detta för att minska miljöpåverkan.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
insamling.fou@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fou-foretag