Till innehåll på sidan

Industrins energianvändning (ISEN)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen Industrins Energianvändning belyser bränsle- och elanvändning inom industrin (SNI 05-33) i kvantiteter och värden, för såväl bransch som bränsleslag. Användare av statistiken är Energimyndigheten, Nationalräkenskaperna, miljöstatistiken, finansdepartementet, EU, OECD med flera.

Instruktion

Uppgiftslämnaren är lämpligen miljö- eller energiansvarig på arbetsstället. När ni loggar in visas först en sida med kontaktuppgifter. Fyll i och/eller kontrollera att uppgifterna är uppdaterade. På nästkommande sida redogörs kortfattat för sådant som är bra att känna till om webblanketten, följt av en innehållsförteckning där varje avsnitt presenteras.

  • Avsnitt A avser el
  • Avsnitt B avser vattenburen energi
  • Avsnitt C avser bränslen

Tidsplan

Undersökningen sker årligen. Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut i mitten av februari.

Vanliga frågor

Vilka arbetsställen ingår i undersökningen?

Undersökningen omfattar alla arbetsställen inom SNI (Svensk Näringsgrensindelning 2007) 05-33 med tio anställda eller fler. Uppgifter om bransch och antal anställda är hämtade från SCB:s Företagsregister.

Vem räknas som anställd?

Som anställd räknas förutom hel- och deltid även säsongsanställda. Uppgifter om anställda hämtas från SCB:s företagsdatabas och är uppdaterad från Skatteverket senast i november undersökningsåret.

Hur ska vi redovisa om arbetsstället har flyttat under redovisningsåret?

Har arbetsstället omlokaliserats under redovisningsåret ska redovisade uppgifter omfatta energianvändningen för den tidigare och nuvarande lokaliseringen tillsammans.

Ska nya företag som startat under redovisningsåret redovisas?

Redovisa den energianvändning som ni har haft sedan företaget registrerades, skriv in från vilket datum arbetsstället är aktivt som egen kommentar.

Hur ska vi göra om vår redovisning avser flera arbetsställen?

Fördela efter bästa förmåga redovisningen på de avsedda arbetsställena. En uppskattning godtas.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Energimyndighetens hemsida i december 2020.

Statistik hos Energimyndigheten

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2021:11) (pdf). Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2016:5 kommer att ersättas för denna undersökning av en ny föreskrift under mars 2020. Se vidare energimyndigheten.se 

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/isen