Till innehåll på sidan

Industrins vattenanvändning

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen avser industrins vattenuttag från egna vattentäkter och inköpt vatten, användningen av vatten för olika ändamål samt vattenutsläpp. Industrier som omfattas är gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri samt el- och värmeverk. Urvalet är baserat på arbetsställen med kodning inom SNI 07-33 med minst 10st anställda samt att delar av SNI-35 ingår såsom el- och värmeverk. 

Syftet med statistiken är att ge en både översiktlig och heltäckande bild av de vattenuttag och den vattenanvändning som sker i Sverige. 

Undersökningen om industrins vattenanvändning görs vart femte år. Våren 2021 genomför Statistikmyndigheten SCB undersökningen industrins vattenanvändning 2020. Våren 2016 genomförde SCB undersökningen gällande industrins vattenanvändning 2015.

Information om industrins uttag, användning och utsläpp av vatten används både nationellt och internationellt som beslutsunderlag och för att uppskatta den totala vattenanvändningen, där industrin står för en betydande del. Med enhetliga och aktuella uppgifter om vattenanvändning inom EU blir det enklare att utforma och utvärdera miljöregler. Dessutom blir det möjligt att genomföra tillförlitliga jämförelser mellan medlemsländer och regioner inom unionen. Användare av statistiken är myndigheter, branschorganisationer, kommuner, EU och FN.

Instruktioner

Redovisningsenhet

Uppgifterna som lämnas ska gälla angivet arbetsställe år 2020 och vattenvolymer anges i 1 000 m3 (kubikmeter).

Uppskattningar

Om du inte kan ange exakta volymuppgifter kan du göra en beräkning. Beräkna om möjligt volymerna genom att till exempel multiplicera pumpkapacitet och beräknad drifttid under året.
Om underlag för beräkning saknas, ber vi dig att uppskatta utifrån din kännedom om vattenvolymerna. Om du inte kan beräkna eller uppskatta fördelningen mellan olika vattentyper, redovisar du den totala vattenvolymen.

Industriarbetsställen med kraftproduktion

Industriarbetsställen med kraftproduktion (ej vattenkraft) rapporterar vattenåtgång för industriproduktion och kraftproduktion tillsammans.

Det finns två sätt att svara på enkäten. Enklast är att logga in med det utsända användarnamnet och lösenordet under rubriken Lämna uppgifter, tryck på ”Logga in”. Det är även möjligt att svara via pappersenkät. Kontakta SCB eller skriv ut enkäten i pdf-format nedan.

Ifylld enkät i pappersformat skickas till:

SCB INS/PMF
Industrins vattenanvändning
701 89 Örebro

Tidsplan

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut under mars 2021.

Sista dag att lämna uppgifter avseende 2020 är 16 april 2021.

Undersökningen sker vart femte år och genomfördes senast 2016 avseende 2015.

Vanliga frågor

Jag har skickat in felaktiga uppgifter - hur gör jag?

Kontakta oss via e-post eller telefon, så låser vi upp webblanketten och du kan logga in på nytt och skicka in korrigerade uppgifter.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter - hur gör jag?

Kontakta oss via e-post eller telefon och tala om vilket företag (företagsnamn och organisationsnummer) det gäller.

Vi har svårt att veta hur mycket vatten som användes förra året, vad ska jag göra?

Försök uppskatta uppgifterna. Uppgifter om uttag av vatten kan exempelvis tas fram genom att multiplicera pumpkapaciteten med den beräknade drifttiden under året. Om det inte är möjligt kan du helt enkelt göra en uppskattning.

Ska 0-värden redovisas?

Ja, vi vill att du i förekommande fall redovisar 0-värden i celler där vattenvolymer inte förekommer. Att det finns ett 0-värde i en cell indikerar för oss att du har tagit ställning till uppgiften och inte missat att fylla i den.

Ska jag svara för arbetsstället eller hela företaget?

Du ska bara svara för det arbetsställe som anges i brevet med inloggningsuppgifter.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningen genomförs vart femte år. Senast publicerade uppgifter avser år 2015. Publiceringen av resultatet för 2020 sker under ämnesområdet Miljö på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken samt SCBs föreskrifter SCB-FS 2016:2.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (SFS 2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda verksamheter eller företag att kunna identifieras. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (SFS 2001:99)  och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (SFS 2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/industrivatten