Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som studerat på universitet eller högskola. Hur har tiden efter studierna sett ut – har man börjat arbeta eller gjort något annat? En viktig del är att få reda på hur kontakten med arbetsmarknaden sett ut. En annan viktig del är att få reda på om man arbetat inom det område utbildningen var inriktat mot.

I undersökningens urval ingår cirka 15 000 personer som blivit slumpvis utvalda från Universitets- och högskoleregistret. Bland dem ingår både personer som avbrutit och personer som avslutat sina studier med eller utan ett examensbevis, förutsatt att man läst minst 120 högskolepoäng mellan 2007 och 2014.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva befolkningens utbildning i Sverige. Den här uppföljningen av inträdet på arbetsmarknaden är en del i den beskrivningen och genomförs vartannat år. En liknande undersökning görs även för dem som avslutade sina gymnasiestudier 2014. Båda undersökningar har genomförts sedan 1996.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras 27 november 2017. Tidigare undersökningars resultat finns också publicerade på nedanstående länk.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Att delta i undersökningen är frivilligt.

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna undersökning.

Kontakta oss

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/intradetun