Till innehåll på sidan

Jordbruksekonomiska undersökningen

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används som underlag för att beskriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser samt för rådgivning, undervisning och forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial för ett slumpmässigt, stratifierat urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten redovisas i tabellform. Resultaten redovisas nationellt som medeltal per företag efter svensk typologi (riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov) och efter EU:s typologi (länsgrupp, driftsinriktning och standardiserad intäkt). Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet. Uppgifter publiceras också för landet som helhet. Publicering sker på SCB:s webbplats för Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Statistik och fakta.

Jordbruksverket

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det är frivilligt att lämna uppgifter till JEU. De jordbruksföretag, oftast enskilda näringsidkare, som lämnar uppgifter deltar i genomsnitt i undersökningen i sex år.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) om undersökningens uppläggning och genomförande. I NNR ingår företrädare för jordbruket.

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100).

Kontakta oss

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se