Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik för industrin

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Konjunkturstatistik för industrin är en urvalsundersökning som samlar in uppgifter om konjunkturläget inom svensk industri. Urvalet består av cirka 2 100 industriföretag. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att bidra till en mer heltäckande bild av Sveriges ekonomi, något som resultatet från undersökningen bidrar till.

Uppgifterna som lämnas till undersökningen ger underlag till statistik om industrins produktion, orderingång, omsättning och kapacitetsutnyttjande. Dessa uppgifter är centrala för att belysa det aktuella konjunkturläget. Användare av statistiken är Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Riksbanken, branschorganisationer samt FN, OECD och EU. Statistiken är ett viktigt underlag i nationalräkenskaperna och används av SCB i beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

Instruktioner

Varje månad skickar SCB ett brev med inloggningsuppgifter till den aktuella blanketten.

Sista svarsdatum för blanketten ligger i mitten av månaden. Sista svarsdag specificeras i brevet med inloggningsuppgifter. Blanketten är dock öppen månaden ut, för sena kompletteringar eller rättningar.

Alla företag lämnar uppgifter om nettoomsättning uppdelad på kund i Sverige och kund i utlandet. Vissa företag ska fördela nettoomsättning på industriverksamhet, handel och tjänster. Vissa företag lämnar också uppgifter om orderingång och/eller kapacitetsutnyttjande. En del av företagen lämnar även uppgifter om lager i den separata blanketten Industrins lager.

Nettoomsättning och orderingång samlas in för varje månad medan kapacitetsutnyttjande samlas för ett kvartal.

Tidsplan

Sista svarsdatum för blanketten ligger i mitten av månaden. I det utsända brevet med inloggningsuppgifter finns sista svarsdatum för respektive månad.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:9).

Vilka uppgifter ska vi lämna?

Nettoomsättning uppdelad på kund i Sverige och kund i utlandet. Vissa företag lämnar även nettoomsättning uppdelad på industriverksamhet, handel och tjänster. Vissa företag lämnar även orderingång och/eller kapacitetsutnyttjande.

Vilken redovisningsperiod ska vi använda?

Uppgifter om nettoomsättning och orderingång avser hela den angivna månaden. Ni har också möjlighet att lämna uppgifter för två månader bakåt eller ändra uppgifter för dessa som ni lämnat in tidigare.

Uppgiften för kapacitetsutnyttjande avser ett genomsnitt under det angivna kvartalet. Ni har också möjlighet att lämna uppgifter för två tidigare kvartal eller ändra uppgifter för dessa som ni lämnat in tidigare.

Går det bra med uppskattade värden?

Om begärda uppgifter inte finns i företagets redovisningssystem och inte heller relativt enkelt kan beräknas får uppgifterna uppskattas.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

I kan SCB kan i undantagsfall ge anstånd under en begränsad tid. Kontakta oss om ni har förhinder.

För vilka delar av företaget ska vi lämna uppgifter?

I blanketten anges vilken del av företaget som uppgifterna avser. Ofta är det hela företaget men företag med verksamhet i olika branscher har delats upp i flera verksamhetsenheter och blanketten avser då en verksamhetsenhet. Detta för att statistikredovisningen på branschnivå ska bli tillförlitlig där klassificeringen av branscher utgår från näringsgrensindelningen SNI 2007. Ni hittar alltid information i blanketten om vilken del av företaget som uppgifterna avser.

Hur ska försäljning till kund inom samma företag redovisas?

Om företaget är uppdelat i flera verksamhetsenheter kan kund vara en annan verksamhetsenhet inom företaget, dit verksamhetens varor eller tjänster sålts. (Se För vilka delar av företaget ska vi lämna uppgifter? ovan för mer information).

Hur ändrar/korrigerar vi redan lämnade uppgifter?

Innan ni skickat in blanketten kan ni spara uppgifter och logga ut och in så många gånger ni önskar. När ni skickat in blanketten kan ni ändra/komplettera uppgifter för de perioder som är öppna/valbara efter inloggning. Vanligen är en period öppen i tre månader. Kontakta SCB om ni vill revidera äldre perioder.

Företagets verksamhet har förändrats

Meddela oss alla förändringar av företagets verksamhet, exempelvis överflyttad verksamhet, om arbetsställen sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela detta direkt i blanketten, via e-post eller telefon.

Ta del av den färdiga statistiken

Uppgifterna som lämnas till Konjunkturstatistik för industrin ger underlag till statistik om industrins:

Industriproduktionsindex

Industrins orderingång och omsättning

Industrins kapacitetsutnyttjande

Resultat för industriproduktionsindex samt industrins orderingång och nettoomsättning publiceras löpande cirka 35 dagar efter avslutad månad.

Resultat för industrins kapacitetsutnyttjande publiceras löpande cirka 45 dagar efter avslutat kvartal.

Se respektive sida för information om nästa publiceringstillfälle.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Undersökningen avser företag inom industrin och endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. Urvalet är slumpmässigt och delar av urvalet förnyas varje år. Ett företag är vanligen med i flera år – hur länge beror främst på företagets bransch och storlek. De största företagen i branschen är alltid med.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag som är med i undersökningen kan därför inte bytas ut mot ett annat.

Undersökningen omfattas av uppgifts­skyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:16). Det innebär att företag som inte lämnar uppgifter riskerar ett vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Se även

To view this page in english use the link at the top of the page.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
konjind@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/konjind