Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Lämna uppgifterna

Logga in

Sista svarsdatum är i denna undersökning satt till den 15:e eller första vardagen efter den 15:e, månaden efter varje mätmånad. Vi är i detta läge medvetna om att många företag kommer att ha svårt att hinna lämna uppgifter inom de tidsramar som är satta, på grund av Covid-19. Vid behov av anstånd ber vi er att kontakta oss på mejladress insamling.lon@scb.se.

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) är en månatlig undersökning som huvudsakligen syftar till att belysa lönenivån och dess utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst som underlag för ekonomisk analys och konjunkturbedömningar. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den officiella löne- och arbetskostnadsstatistiken i Sverige.

Instruktioner

Uppgifter ska lämnas om bland annat löner, arbetstider, antal anställda och eventuella organisationsförändringar. Lämnade uppgifter ska avse den aktuella månadens löneutbetalning. Eventuella delar (lön och timmar) som regleras med fördröjning ska rapporteras den månad de betalas ut. Vi efterfrågar dessutom kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig om vi har frågor om de inlämnade uppgifterna.

En utförlig beskrivning av efterfrågade uppgifter finns nedan. Ta gärna hjälp av den!

Instruktioner (pdf)

I flera lönesystem finns det möjlighet att ta ut denna statistik som en rapport. Om rapporten tas ut från lönesystemet så var observant på att systemet är rätt inställt. Kontrollera exempelvis att anställda är korrekt inlagda i personregistret, att efterfrågade uppgifter är kopplade till rätt lönearter och att eventuell frånvarotid är registrerad. Kontakta din systemleverantör om du har frågor om detta.

Från den 23 april 2019 kommer det vara möjligt att lämna uppgifter genom att bifoga en textfil. Nedan finner ni en postbeskrivning för hur denna textfil ska vara byggd. Kontakta er systemleverantör för att få mer information! 

Postbeskrivning (pdf)

Uppgiftslämnandet sker via webblanketten. I början av året skickar vi inloggningsuppgifter som gäller för hela året. Det går bra att logga in hur många gånger som helst och spara emellan så du behöver inte fylla i alla uppgifter på en gång. Om du redan har skickat in uppgifter men behöver ändra eller lägga till något, ta kontakt med oss så hjälper vi till.

Tidsplan

2022

Mätmånad Sista svarsdatum
December 2021 17 januari 2022
januari 15 februari
februari 15 mars
mars 19 april
april 16 maj
maj 15 juni
juni 15 juli
juli 15 augusti
augusti 15 september
september 17 oktober
oktober 15 november
november 15 december
december 16 januari 2023

Vanliga frågor

Vilka företag ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre. Det förekommer dock att enskilda företag ingår i urvalet under flera år i rad. För statistikens tillförlitlighet är det helt avgörande att utvalda företag skickar in efterfrågade uppgifter.

Vad är viktigt att tänka på när jag kontaktar SCB och har frågor om undersökningen?

Lämna ert löpnummer eller organisationsnummer (och eventuellt arbetsställenummer), namn, e-post och telefonnummer för att vi snabbare ska kunna hantera ert ärende.

Kan jag få längre tid på mig?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum – kontakta oss. Normalt sett är det inga hinder att förlänga svarstiden en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa om ni behöver anstånd. Glöm inte att ange organisationsnummer eller löpnummer.

Jag har inte kvar mina inloggnings­uppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen. Glöm inte att ange organisationsnummer eller löpnummer.

Jag vill ändra tidigare inskickade uppgifter, hur gör jag då?

Kontakta oss så hjälper vi dig. Glöm inte att ange organisationsnummer eller löpnummer.

Vårt företag har fusionerats med ett annat företag, hur gör vi då?

Kontakta oss och lämna ert organisationsnummer och det organisationsnummer ni fusionerats med samt tidpunkt när fusionen ägde rum, så återkommer vi till er.

Vårt företag har gått i konkurs, lagts ner eller är vilande, hur gör vi då?

Logga in i webblanketten och ange datum för förändringen.

Måste vi lämna uppgifter?

Ja, det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB. Undersökningen utgör en del av Sveriges officiella statistik och utgör därmed ett viktigt underlag för allmän information, beslutsunderlag för beslutsfattare på olika nivåer och som forskningsunderlag. De företag som inte skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

Kan inte SCB välja något annat företag i stället för mitt?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för att stickprovstekniken ska ge tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen verkligen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra. De bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker varje månad under ämnesområdet arbetsmarknad på SCB:s webbplats.

Resultaten publiceras även på Medlingsinstitutets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Medlingsinstitutets föreskrift SCB-FS 2019:21).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag/arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Se även

Samma information finns även på engelska.

Short-term statistics, wages and salaries, private sector

Aktuellt

Rapportering av korttidspermittering och korttidsarbete i KLP (pdf)

Ändring av sista svarsdatum

Om ni upplever att det är svårt att hinna skicka in uppgifterna i tid, läs gärna igenom detta dokument.

Mer information (pdf)

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/klp