Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken syftar till att belysa sjukfrånvaron under sjuklöneperioden, som är de första 14 dagarna av sjukfrånvaro från arbetet då arbetsgivaren betalar sjuklön. Tillsammans med den statistik som framställs från socialförsäkringssystemet, bidrar undersökningen till att ge en bild av den totala sjukfrånvaroutvecklingen. Socialdepartementet som uppdragsgivare tillsammans med Finansdepartementet och Försäkringskassan kan ses som de primära användarna av statistiken.

Instruktioner

Tidsplan

Undersökningen redovisas månadsvis.

Mätmånad 2022 Sista svarsdag
oktober 30-nov
november 02-jan
december 31-jan
Mätmånad 2023 Sista svarsdag
januari 28-feb
februari 31-mar
mars 02 maj
april 31-maj

Vanliga frågor

Hur påverkar Covid-19 rapporteringen av sjufrånvaro?

Covid-19 påverkar inte uppgiftslämnandet av sjukfrånvaro eftersom sjuklöner fortfarande betalas ut av arbetsgivaren (även om kostnaden sedan kan ersättas av Försäkringskassan). Uppgiftslämnandet ska alltså ske som tidigare.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter, hur gör jag?

Enklast kontaktar du oss genom att skicka e-post till sjuklon@scb.se men du kan även ringa på 010-479 60 65. Glöm inte att ange vilket organisationsnummer det gäller när du kontaktar oss.

Varför har jag fått en påminnelse?

Det vanligaste svaret är att du inte har skickat in uppgifter för den efterfrågade månaden eller har gjort det dagarna innan du fick din påminnelse.

Det är väldigt vanligt att man blandar ihop vilken månad man rapporterat uppgifter för eftersom man oftast rapporterar en månad efter. Påminnelse som gäller för exempelvis februari betyder att vi saknar uppgifter från företaget gällande februari månad.

Varför ska dagen med karensavdrag räknas med när ingen ersättning betalas ut från företaget?

Statistiken avser att belysa frånvaron från arbetet på grund av sjukdom så därför ska dagen med karensavdrag alltid räknas med.

Ska antalet sjuklönedagar räknas för enbart arbetsdagar eller är det inklusive lediga dagar?

Sjuklöneperioden omfattar alla kalenderdagar under sjukperioden medan hel- eller deldagar ska specificera vilka av dessa dagar den anställde skulle ha arbetat.

Vad är deldagar?

Deldagar är när den anställde går hem från arbetet under dagen. Deldagar ska redovisas som antalet deldagar, om exempelvis en anställd jobbar X antal timmar och därefter går hem ska detta redovisas som en deldag.

Företaget har en person som är anställd 50 % och som varit sjuk i två dagar. Ska detta redovisas som två deldagar?

Nej, oavsett om den anställde jobbar hel- eller deltid avser heldagar deras hela dagar. En anställd som jobbar 50 % och varit sjuk i två dagar utan att infinna sig på arbetet ska redovisas som två heldagar.

Vilken månad ska jag klicka på när jag ska rapportera då vi har eftersläpning på en månad?

Du väljer den specifika månaden du vill rapportera uppgifter för. Om du exempelvis får tillgång till uppgifter för mars månads sjukfrånvaro först den 25 april ska de redovisas som mars även om vi befinner oss i april månad.

Hur länge är företaget med i undersökningen?

Varje gång du blir utvald att delta i undersökningen vill vi att du redovisar uppgifter under sex månaders tid. Har du blivit utvald att delta i ett urval minskar inte det din sannolikhet att bli vald i urvalen som dras därefter. Urvalet uppdateras i april och oktober.

Offentlig sektor och företag som enligt vårt Företagsregister har fler än 199 anställda totalundersöks och de redovisar uppgifter kontinuerligt.

Måste jag fylla i denna undersökning?

Ja, denna undersökning föreligger med uppgiftslämnarplikt vilket betyder att det bland annat enligt lag (2001:99) om den officiella statistiken är bestämt att utvalda företag ska lämna uppgifter. Vår undersökning är en urvalsundersökning vilket innebär att vi drar ett urval av företag som ska representera alla företag. Därför är det väldigt viktigt för oss att du besvarar undersökningen eftersom ditt svar inte kan ersättas med någon annans. Uteblivet svar från företaget räknas som bortfall och ett stort bortfall kan leda till missvisande resultat.

Vad används uppgifterna till?

Socialdepartementet som uppdragsgivare tillsammans med Finansdepartementet och Försäkringskassan kan ses som de primära användarna av statistiken. Statistiken används tillsammans med andra uppgifter för att visa hur ohälsoläget ser ut i Sverige och hur denna utveckling har sett ut över tiden. Statistiken används också för att kunna göra prognoser över hur olika politiska reformer och beslut kan komma att påverka statens utgifter.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras kvartalsvis fyra gånger per år omkring åtta veckor efter sista mätmånadens slut. Publiceringsmånaderna är maj, september, november och februari. Resultaten publiceras på SCB:s webbplats under ämnesområdet Arbetsmarknad.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna lämnas varje månad via webbplats på Internet, FTP eller blankett. Det enklaste sättet är att skicka in uppgifterna i en datafil över Internet. Användarnamn och lösenord finner ni på blanketten eller via kontakt med oss. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och föreskriften (SCB-FS 2020:23). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Regelrådet.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen eller individer att kunna identifieras.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
sjuklon@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ksju