Till innehåll på sidan

Longitudinella studier löner

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.
Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att följa lön över tid för personer i olika yrkeskategorier och görs på uppdrag av Medlingsinstitutet. Användare av denna statistik är främst forskare och samhällsplanerare.

Från och med 2014 års undersökning gjordes ett par förändringar jämfört med tidigare år. Förändringarna var:

  • Ålderavgränsningen ändrades till 18–66 år
  • Yrke ska redovisas från och med 2014 enligt den nya standarden (SSYK 2012)

SSYK 2012 är en uppdatering av den tidigare yrkesklassifikationen SSYK 96, som den också ersätter.

Läs mer om SSYK2012

Instruktioner

Företag/organisationer som har mellan 1 till 20 utvalda personer att rapportera för ska lämna uppgifter via webblanketten. Om uppgifter ska lämnas för fler än 20 anställda görs detta genom att fylla i Excelfilen som finns tillgänglig efter att ni loggat in. 

Se nedan instruktioner för de olika sätten att rapportera uppgifter på. 

Instruktion för webblankett (pdf)

Instruktion för att lämna uppgifter via fil (pdf)

Tidsplan

Ingen aktuell tidsplan finns.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 

Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2010:9) som publiceras i SCB:s författningssamling.

Uppgiftsskyldighet gäller inte för bostadsrättsföreningar och inlämningen till undersökningen görs frivilligt.   

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid publicering kommer inga enskilda företag, arbetsställen eller individer att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Vanliga frågor

Får vi fråga efter personnummer?

• Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) får personuppgifter i princip bara behandlas om den registrerade lämnar sitt samtycke till det, men det finns undantag – bland annat när en arbetsuppgift av allmänt intresse ska utföras, till vilket statistikområdet hör.

• I Lagen (2001:99) om den officiella statistiken 14 § står det att "statistikansvariga myndigheter får behandla personuppgifter för framställning av statistik" och att "Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer". Känsliga personuppgifter som tas upp i 15 § får vi behandla enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Hur har ni kopplat ihop vårt företag med de namngivna personerna och deras personnummer?

Individdata till undersökningen hämtas i de flesta fall ifrån SCB:s övriga lönestatistiska undersökningar. I de fall individdata saknas i dessa undersökningar går SCB ut med en kompletterande enkät som kallas "Longitudinella studier löner (LINDA)". Kopplingen mellan företag och individ görs med hjälp av kontrolluppgiftsregistret som ursprungligen kommer ifrån Skatteverket.

Vem får ta del av de insamlade uppgifterna?

Användare av uppgifterna är forskare (universitet och högskolor) och samhällsplanerare (verksamma på offentliga instanser såsom myndigheter, institut, landsting och kommuner). Endast avidentifierade uppgifter lämnas ut, det vill säga personnummer och organisationsnummer ersätts med ett löpnummer. Varje utlämnande föregås av en sekretessprövning där beställaren utförligt får redogöra för vad uppgifterna ska användas till samt hur de ska hanteras. SCB går även igenom materialet för att kontrollera så att stödvariabler (kön, region, yrke med mera) inte möjliggör röjande. Beroende på vilka uppgifter som avses kan även Forskningsetisk nämnd vara involverad i processen.

Varför ska vi överhuvudtaget lämna in dessa uppgifter?

Syftet med undersökningen är att följa utvecklingen för de undersökta variablerna över en längre tidsperiod. Detta möjliggörs genom att upprätta en panel, det vill säga ett urval av personer som man i möjligaste mån försöker hålla intakt ifrån år till år. På så vis undviker man de strukturella effekter som annars uppstår. Ett exempel är löneutvecklingen för en yrkesgrupp. Om lönen har ökat för samma grupp av individer ifrån ett år till ett annat kan resultatet tolkas på ett helt annat sätt än om gruppsammansättningen har ändrats.

Vad menas med aggregerad nivå?

Med aggregerad nivå menas sammanslagen nivå, det vill säga resultat som publiceras avser (sammanslagna) grupper av individer. Exempel på en sådan grupp kan vara en region, en yrkesgrupp med mera.

Ta del av den färdiga statistiken

Uppgifterna används endast som komplettering av SCB:s longitudinella individdatabas LINDA.

Se även

Standard för svensk yrkes­klassificering (SSYK 2012)

Aktuellt

Undersökningen Longitudinella studier löner 2019 är uppskjuten och kommer inte skickas ut i april 2020. Vi återkommer med mer information på denna sida när nya datum är satta.

Om insamlingen

  • Enbart ett fåtal personer från varje företag är med i undersökningen.
  • Egenföretagare måste också svara på undersökningen.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/linda