Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader

Lämna uppgifterna

Logga in

Ni kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.
Behöver ni nya inloggningsuppgifter? Vill ni ändra de uppgifter som ni har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi er.

Undersökningen Miljöskyddskostnader är en årlig undersökning som genomförs i syfte att mäta hur stora belopp (investeringar och löpande kostnader) företag inom utvinnings- och tillverkningsindustrin samt energi- och vattenförsörjning lägger ner för att skydda och bevara naturmiljön.

Med miljöskydd avses åtgärder och aktiviteter som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan försämring av den yttre miljön från företagets verksamhet. Kopplat till detta finns kostnader inom områden såsom luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, landskap, skydd mot strålning, forskning och utveckling.

För att räknas som miljöskydd måste den huvudsakliga målsättningen och syftet med åtgärden vara att skydda naturmiljön. Resultaten används, främst av EU-kommissionen, för att kunna analysera kostnadseffektiviteten av nya förslag och regleringar inom miljöområdet.

Instruktioner

Statistikmyndigheten SCB kommer under våren 2022 att genomföra undersökningen gällande företagens miljöskyddskostnader för kalenderåret 2021.

De uppgifter som efterfrågas är:

  • Investeringskostnader för att förebygga eller behandla föroreningar från företagets verksamhet i syfte att skydda naturmiljön. (obligatoriskt)
  • Investeringar för att minska energi- och värmeförbrukningen. (frivilligt)
  • Löpande kostnader för att skydda naturmiljön. (obligatoriskt)

Tidsplan

I slutet av mars får de utvalda företagen ett brev med användarnamn och lösenord skickat till sig. Inloggning sker via länken högst upp på denna sida.

Sista svarsdag för undersökningen är 29 april 2022.

Vanliga frågor

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, kontakta oss. Normalt sett är det inga hinder att förlänga svarstiden en till två veckor. Skicka e-post eller ring om ni behöver anstånd, glöm inte att meddela organisationsnummer.

Är det lagstadgat att fylla i enkäten?

Ja, det är lagstadgat enligt SFS 2001:99. Där står att uppgiftslämnarskyldighet för miljöskyddskostnader gäller. Efter överenskommelse med Näringslivets Regelnämnd är det endast uppgiftslämnarplikt för miljöskyddsinvesteringar (avsnitt A) och löpande kostnader (avsnitt C). Det är frivilligt att lämna uppgifter för avsnitt B avseende investeringar för att minska energi- och värmeförbrukningen.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat från undersökningen publiceras i oktober.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Som medlemsland i EU är Sverige skyldigt att årligen rapportera statistik över industrins miljöskyddskostnader till EU:s statistikbyrå Eurostat. Statistiken regleras i EU:s förordning gällande strukturell företagsstatistik (Structural Business Statistics, SBS, no 58/97).

För att möjliggöra god kvalitet i insamlad statistik och minska svarsbortfallet i undersökningen beslutade regering och riksdag 2001 att miljöskyddskostnader är uppgiftslämnarpliktig information enligt lagen om den officiella statistiken, (2001:99). Regler om uppgiftsskyldigheten finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Varje år är det uppgiftslämnarskyldighet för investeringar (avsnitt A) och löpande kostnader (avsnitt C).

Vi vet att det kan vara tidskrävande att lämna uppgifterna, men er medverkan är mycket betydelsefull.

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB gör.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post
mkost@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mkost