Till innehåll på sidan

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen och datainsamling görs i två delar. En del görs en gång per år, i början av året, och avser Nätpriser den 1 januari för naturgas. Den andra delen avser antal byten av naturgasleverantör. Datainsamling för denna del görs fyra gånger per år, lämnade uppgifter ska avse antal byten av leverantör under det gångna kvartalet.

Uppgifter som inhämtas ska i båda fallen avse industriella slutförbrukare och hushåll.

Undersökningen vänder sig till gasnätföretag (distribution). Insamlingen görs med postenkät, som skickas till samtliga sex nätföretag.

Syftet med denna undersökning är att för nationellt behov följa prisutvecklingen på nätavgifter en mätdag per år samt utvecklingen på byten av naturgasleverantör. Byten av naturgasleverantör kan numer, efter avregleringen vars sista steg togs 1 juli 2007, göras fritt.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten av undersökningen publiceras på SCB:s webbplats under ämnesområde Energi > Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/natprisbyte