Till innehåll på sidan

Omsättningsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Omsättningsstatistik är en urvalsundersökning som samlar in uppgifter om konjunkturläget inom tjänstesektorn. Tjänstesektorn innefattar bland annat företag som tillhandahåller tjänster av olika slag, till exempel parti- och detaljhandel, restaurang och hotell, transportföretag, post och tele, bank och försäkring, sjukvård och fastighetsförvaltning.

Urvalet består av cirka 7 500 företag. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att bidra till en heltäckande bild av Sveriges ekonomi, något som resultatet från undersökningen bidrar till.

Uppgifterna är centrala för att belysa det aktuella konjunkturläget och användare av statistiken är Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Riksbanken, branschorganisationer samt FN, OECD och EU. Statistiken är ett viktigt underlag i nationalräkenskaperna och används av SCB i beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

Detaljhandelsstatistiken genomförs i samarbete med HUI Research. Visita har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att undersöka omsättningen bland restauranger och den ingår som en del i den månatliga omsättningsstatistiken.

Instruktioner

Alla företag lämnar uppgifter om nettoomsättning och/eller omsättning. Vissa företag ska fördela nettoomsättning på industriverksamhet, handel och tjänster. Sedan görs beräkningar och resultaten redovisas på branschnivå.

Tidsplan

Sista svarsdatum ligger i mitten av månaden. I det utsända brevet med inloggningsuppgifter finns sista svarsdatum för respektive månad.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:9). De företag som inte skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Vilka ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre. Gränsen för att räknas som stor varierar från bransch till bransch. Delar av urvalet byts ut en gång per år. Det förekommer dock att enskilda företag ingår i urvalet flera år i rad. För statistikens tillförlitlighet är det helt avgörande att utvalda företag skickar in efterfrågade uppgifter.

Vilka uppgifter ska jag lämna?

Vissa företag lämnar nettoomsättning och/eller omsättning medan en del företag ska lämna nettoomsättning fördelat på industriverksamhet, handel och tjänster.

Vilken redovisningsperiod ska vi använda?

Uppgifter om nettoomsättning och/eller omsättning avser hela den angivna månaden. Du har också möjlighet att lämna uppgifter för två månader bakåt eller ändra uppgifter för dessa som du lämnat in tidigare.

Hur ska jag göra när jag inte kan få fram definitiva uppgifter i tid?

Om ni har svårt att få fram de definitiva siffrorna innan sista svarsdagen så går det bra att lämna en preliminär siffra. Man kan alltid rätta upp den när man har fått de definitiva siffrorna. Det är alltid de sist inlämnade uppgifterna som gäller.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

SCB kan i undantagsfall ge anstånd under en begränsad tid. Kontakta oss om ni har förhinder.

Kan ni fråga någon annan istället?

Nej det kan vi inte. En förutsättning för att stickprovstekniken ska ge tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen verkligen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra. De bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande, och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare.

För vilka delar av företaget ska jag lämna uppgifter?

I blanketten anges vilken del av företaget som uppgifterna avser. Ofta är det hela företaget men företag med verksamhet i olika branscher har delats upp i flera verksamhetsenheter och blanketten avser då en verksamhetsenhet. Detta för att statistikredovisningen på branschnivå ska bli tillförlitlig där klassificeringen av branscher utgår från näringsgrensindelningen SNI 2007. Du hittar alltid information i blanketten om vilken del av företaget som uppgifterna avser.

Hur ändrar/korrigerar jag redan lämnade uppgifter?

Ni kan ändra uppgifter genom att logga in på webblanketten igen och komplettera med nya uppgifter, tänk bara på att spara och trycka på skicka in efter gjorda ändringar.

Vad gör jag om företagets verksamhet har förändrats?

Meddela oss alla förändringar av företagets verksamhet, exempelvis överflyttad verksamhet, om arbetsställen sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela detta direkt i blanketten, via e-post eller telefon.

Vi har internfakturering, vilka uppgifter ska vi lämna till SCB?

Om ni redovisar den interna faktureringen som nettoomsättning i er årsredovisning så ska den redovisas till oss uppdelad på respektive månad.

Ta del av den färdiga statistiken

Omsättning inom tjänstesektorn

Detaljhandelsindex

Restaurangindex

Tjänsteproduktionsindex

Resultat för produkterna inom Omsättning inom tjänstesektorn publiceras löpande cirka 22–35 dagar efter avslutad månad.

Se respektive sida för information om nästa publiceringstillfälle.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Undersökningen avser företag inom tjänstesektorn och endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. Urvalet är slumpmässigt och delar av urvalet förnyas varje år. Ett företag är vanligen med i flera år – hur länge beror främst på företagets bransch och storlek. De största företagen i branschen är alltid med.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag som är med i undersökningen kan därför inte bytas ut mot ett annat.

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Se även

SNI-koder

Aktuellt

Frågor kring blanketten

Har du frågor och funderingar kring detta eller synpunkter på blanketten är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/oms