Till innehåll på sidan

PIAAC – En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC är en internationell undersökning om läs‑ och räkne­kunskaper som även tittar på hur man använder sina kunskaper i vardagen, till exempel hur man söker information eller löser problem med hjälp av dator. Det är den största inter­nationella under­sökningen hittills och besöks­inter­vjuer kommer att göras i ett tvärs­nitt av befolkningen i åldern 16–65 år. Exakt samma frågor kommer att ställas i 25 andra länder i Europa och övriga världen.

Varför är Sverige med i undersökningen?

Idag krävs att vi använder information och teknik, i vårt arbete och i vår vardag. Vi har mini­räknare och datorer och ju bättre vi är på att använda information och verktyg, desto mer effektivt vi kan delta i arbets­livet och i samhället. Har de vuxna svenskarna de kunskaper och färdig­heter som behövs i informa­tions­sam­hället? Vilka skillnader finns mellan grupper i befolkningen och mellan olika länder?

Resultaten från PIAAC kommer att ge information om hur vuxna uppfyller nuvarande och framtida behov av kompetens. Besluts­fattare kan använda informationen för att utveckla ekonomiska, utbild­nings­mässiga och sociala åtgärder för att fortsätta att höja kunskaps­nivån och olika färdig­heter där det behövs.

Vem utför PIAAC?

SCB har fått i uppdrag av regeringen att genomföra under­sök­ningen i Sverige. En expert­grupp av forskare finns knuten till under­sökningen. På det inter­nationella planet samordnas aktiviteterna av OECD. Ett konsortium av inter­nationella organisa­tioner leder metod‑ och analys­arbetet för att uppnå jämför­barhet mellan länderna.

Tidsplan

En pilot­under­sökning genomfördes 2010. Ungefär 1 500 svenskar intervjuades, som en förberedelse och test av processen. Inför huvud­studien har ett urval av 10 000 personer i åldern 16 till 65 år har dragits från registret över Sveriges total­befolk­ning.

Intervjuerna kommer att påbörjas i september 2011 och pågå fram till och med maj 2012. Resultatet kommer att publiceras under 2013.

Vanliga frågor

Vem blir utvald?

Genom att använda statistiskt vetenskapliga metoder har enskilda individer utsätts för att representera andra med liknande bakgrund och situation. För huvudundersökningen har 10 000 svenskar i åldern 16–65 valts ut. Medverkan är självklart frivillig, men ingen kan ersättas.

PIAAC skall göras samtidigt och på nästan exakt samma sätt i 25 länder i världen.

Vad händer närmast?

Mellan september 2011 och mars 2012 kommer ett informationsbrev att skickas ut till de som valts ut för undersökningen. Samma personer blir sedan kontaktade av en intervjuare, för att bestämma dag för en besöksintervju.

Hur går besöksintervjun till?

Själva intervjun börjar med frågor om personens bakgrund, utbildning och yrkesliv. Det finns frågor om nuvarande och tidigare arbetslivserfarenhet, vilka färdigheter som personen använder på arbetet och/eller hemma och frågor runt läskunnighet och räknefärdigheter. Blocket lägger grunden till resten av frågorna och övningarna.

Användandet av dator

Intervjuaren frågar om deltagaren kan använda dator. Genom ett enkelt litet test avgörs sedan om personen ska göra fortsättningen av intervjun med hjälp av PC eller med papper och penna.

Läsförståelse, räknefärdigheter och problemlösning med hjälp av IT

Efter några få basuppgifter avgör sedan slumpen vilka två block huvuduppgifter (av tre möjliga) som intervjupersonen ska utföra; läsförståelse, räknefärdigheter eller problemlösning.

Läsförståelse undersöks genom att läsa en text som till exempel kan vara reklam, bruksanvisningar, en hemsida eller en artikel och svara på några frågor för att visa att man förstått vad man läst.

Räknefärdigheter granskas genom att deltagaren får använda information där siffror ingår i olika sammanhang, till exempel vikt, temperatur och priser.

För att undersöka förmågan att lösa problem med hjälp av IT ska deltagaren använda PC och internet för att söka information eller utföra mindre uppgifter.

De som haft problem med de inledande basuppgifterna får ett speciellt set med uppgifter istället för de nämnda huvuduppgifterna.

Varför är det viktigt att just jag deltar?

Varje persons medverkan är viktigt. Det gäller att resultaten som kommer ut från studien ger en bild av hela Sverige och både yngre och äldre människor behöver komma till tals. Studerande och pensionärer, människor med och utan arbete, personer med långa eller korta utbildningar och både personer med svensk och utländsk bakgrund. Det är viktigt att urvalet liknar ett ”Sverige i miniatyr”.

Vilken teknik används?

Den teknik som används i PIAAC undersökningen är ny och banbrytande. Intervjuaren har med sig en PC under besöksintervjun och deltagare som har vana att hantera en dator ska göra ett antal praktiska övningar direkt i datorn. Personer som inte är datorvana får göra motsvarande övningar i ett pappershäfte.

Ett speciellt datorprogram har utvecklats och ska användas av alla länder. Programmet läser in svaren från deltagaren (som använt dator) och gör det möjligt att senare analysera hur den svarande har löst uppgifterna.

Tekniken är bara ena sidan av genomförandet. Erfarenheten och engagemanget hos SCB:s intervjuare är av yttersta vikt i undersökningen och har en avgörande betydelse för hur användbara resultaten kommer att bli.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet kommer att publiceras under 2013 eftersom under­sökningen är uppdelad i etapper och intervjuer kommer att äga rum under 2011 och 2012.

Hur används resultaten?

Resultaten från PIAAC under­sök­ningen ska ge information om hur grupper av personer i åldern 16–65, med olika utbildning och erfarenheter, använder sina läs‑ och räkne­kunskaper i sin vardag, hemma och på arbetet. De kommer också att ge svar på hur personerna söker information eller löser olika former av problem med hjälp av dator.

Informationen kan analyseras vidare för att se om svenskarna har de kunskaper och färdig­heter som behövs för ett aktivt deltagande i samhället. Eller om man vänder på det, PIAAC gör det möjligt att belysa i vilken grad människor ges möjlighet att faktiskt använda det kunnande de har, i arbets‑ och vardagsliv.

Undersökningen bygger på tidigare studier av vuxnas kunskaper och i vissa länder kommer man att kunna jämföra t.ex. utvecklingen av läsförståelsen sedan mitten av 1990‑talet.

De insamlade uppgifterna kommer att analyseras, samman­ställas och redovisas i tabeller, diagram och texter så att ingen enskild persons svar kan utläsas. Under bearbetningen av uppgifterna kommer samtliga identitets­uppgifter om enskilda personer att avlägsnas.

Beslutsunderlag för politiker

Förmågan att läsa, räkna och förstå samt använda vardaglig information av olika slag är en viktig förut­sättning för att kunna fungera i informa­tions­sam­hället och för att utveckla sin kompetens i och utanför arbetet. Vår samlade kompetens är grunden till den sociala och ekonomiska välfärden. PIAAC under­sökningen ska ge politiker och andra ett bättre besluts­underlag för frågor som handlar om kopplingen mellan utbild­ning, kunskaps­nivå och arbets­marknad.

Resultaten användas av regering och riksdag till exempel för att utveckla lämpliga åtgärder för att öka kunskaps­nivån hos befolk­ningen eller stärka kompetensen hos vissa grupper.

Av speciellt intresse är också att analysera om svenska elevers sjunkande kunskaps­nivå i läsför­ståelse och matematik finns återspeglat även hos vuxna.

Stöd för forskare

PIAAC kommer att ge ett brett underlag för analys i det nationella perspektivet. En expertgrupp av forskare finns kopplad till den svenska under­sökningen.

Undersökningen kommer dessutom att resultera i inter­nationella jämförelser. Ett konsortium av inter­nationella organisa­tioner (Education Testing Service) ansvarar för att analysera data.

Ett samarbete mellan det nordiska PIAAC nätverket och nordiska forskare etableras för att främja sekundär­analys baserad på nordiska PIAAC data. Bland resultaten av det nordiska samarbetet planeras en gemensam PIAAC rapport i slutet av 2013 samt artiklar från forskare på nordiska PIAAC data.

Juridisk information

De personer som ingår i urvalet till PIAAC kontaktas för besöksintervju av en av SCB:s intervjuare. Intervjuerna tar mellan en till två timmar. Vid publicering kommer ingen enskild persons svar att kunna identifieras.

Svaren som lämnas i samband med intervjun och de uppgifter som hämtas från SCB:s register skyddas av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Statistiksekretessen i 24 kap. 8 § (2009:400) innebär att den personal på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

SCB ansvarar för att undersökningen och uppgifterna omfattas av personuppgiftslagen (1998:204).

Kontakta oss

Lotta Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
piaac@scb.se