Till innehåll på sidan

Pedagogisk personal

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån in uppgifter om Pedagogisk personal. Insamlingen är en del av det nationella uppfölj­nings­systemet. Förutom som underlag för uppföljning och utvärdering används uppgifterna som underlag för lärar­prognoser, vilka i sin tur utgör underlag för dimens­ioner­ing av lärar­utbildningar.

Registret över pedagogisk personal innehåller individ­uppgifter om lärare, förskol­lärare, fritids­pedagoger, fritids­ledare, barn­skötare, skol‑/ar­bets­ledare och studie‑ och yrkes­väg­ledare inom skol­sektorn.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att lämna via Excelfil ska du använda dig av den förtryckta mallen som finns efter du har loggat in. Den innehåller förra årets inrapporterade personal.

Tänk på att spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Dokument

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning 2020 (xlsx)

Tidsplan

Insamlingen 2019 är avslutad
1 oktober 2020: inloggningsuppgifter skickas ut via post
4 november 2020: sista insändningsdag

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pedpers