Till innehåll på sidan

Postverksamhet 2017

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiken om postverksamhet ska kunna användas för att beskriva bland annat tjänsteutbud, volymuppgifter, intäkter och kostnader samt sysselsättningsuppgifter. Detta för att göra det möjligt att uppmärksamma, analysera, åtgärda och följa upp olika förhållanden inom sektorn. Statistikansvarig myndighet inom området är Trafikanalys (före detta SIKA).

Statistiken tas fram årsvis genom ett samarbete mellan myndigheterna SCB, Trafikanalys och Post- och telestyrelsen (PTS). Användare är, förutom de tre nämnda myndigheterna, departement och myndigheter, branschorganisationer, företag, media och andra intressenter.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut per post under vecka 32. Insamling sker via webblankett.

Sista svarsdatum är den 10 september.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) samt Trafikanalys föreskrifter TRAFAFS (2013:1). För den del av undersökningen där PTS är involverad gäller även Postlagen (SFS 1993:1684) och tillståndsvillkor.

Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR). Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Uppgifter som lämnas är sekretesskyddade.

Hur behandlas uppgifterna

Uppgifterna som lämnas till SCB och som överförs till Trafikanalys är sekretesskyddade enligt 24 kap.8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag kunna identifieras.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med reglerna i lagen (2001:99) och förordningen om den officiella statistiken (2001:100). Personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för att underlätta eventuella återkontakter.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten som redovisas kommer att publiceras på Trafikanalys webbplats under 2018. Statistiken om postverksamhet ingår i Sveriges Officiella Statistik (SOS) och publiceras i en årsrapport. Denna och tidigare genomförda undersökningar finner ni på Trafikanalys webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/post