Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle. Efter att blanketten är inskickad måste SCB kontaktas för eventuell justering av uppgifterna.

Kontakta SCB om du behöver nya inloggningsuppgifter.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva nyproduktion av bostäder och prisutvecklingen för dessa i Sverige. Vi samlar in uppgifter som rör omfattning, utformning och priser för nyproducerade bostäder. Resultatet från den här undersökningen är en del i den beskrivningen.

Undersökningen är en totalundersökning. Uppgiftslämnandet görs av byggherren och avser påbörjade nybyggnader av flerbostadshus och småbostadshus.

Du som bygger bostad för privat bruk eller bygger bostaden/bostäderna via enskild firma ska inte besvara undersökningen. Kontakta oss om så är fallet. 

Statistiken används i olika ekonomiska sammanhang, exempelvis som underlag för att analysera bostadsbyggandet.

Instruktioner

Uppgifterna ska avse påbörjade nybyggnader av flerbostadshus och småhus, som har eller ska försäljas eller upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt. Med påbörjande avses gjutning av bottenplatta med mera.

Meddela oss om byggnadsarbetet inte har påbörjats samt när det förväntas påbörjas (år och månad), eller om ni anser att nybyggnadsprojektet inte ska vara med i undersökningen.

Se i nedanstående dokument vilka nybyggnadsprojekt som ska vara med i undersökningen och inte.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, statistikens roll i samhället betraktas som så pass viktig att du som företagare är skyldig enligt lag att lämna uppgifter till SCB, om vi ber om det via brev eller på annat sätt. Se mer information längre ned på sidan.

Förtryckta uppgifter på brevet om kontaktperson, fastighetsbeteckning, med mera stämmer inte - hur gör jag nu?

Kontakta oss om uppgifterna ska lämnas av person på annan adress. Övriga ändringar kan du göra själv i webblanketten. Vi behöver veta antingen byggherre och fastighetsbeteckning eller SCB:s ärendenummer (femsiffrigt) för att identifiera vilket ärende det gäller.

Hur gör jag om fastigheten är såld?

  • Om företaget har påbörjat och färdigställt nybyggnationen och därefter sålt fastigheten vidare ska ni lämna uppgifter för projektet.
  • Om företaget har sålt tomten obebyggd är vi tacksamma om ni kontaktar oss och meddelar vilket SCB:s ärendenummer det gäller, samt uppger den nya ägarens namn, adress och telefonnummer.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse på SCB:s webbplats, se nedanstående länk.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:13). Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda objekt att kunna identifieras.

Om uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten inte lämnas kan företaget komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifterna.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00

E-post
nybyggnadspriser@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nybyggnadspriser