Till innehåll på sidan

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Uppgifter om elpriser inhämtas per den 1 januari för olika kategorier av användare fr.o.m. 1996. Dessutom efterfrågas antal avtal per avtalsform samt antal omförhandlade avtal. I undersökningen ingår samtliga elhandelsföretag (cirka 80 företag). Från och med april 2004 har denna undersökning genomförts månadsvis, per den 1:a i respektive månad och från samma tidpunkt sker insamlingen via webblankett.

Uppgifter om nätföretagens priser den 1 januari erhålls från Energimyndigheten. I undersökningen ingår samtliga nätföretag (cirka 175 företag).

Statistiken skall belysa nivån på och utvecklingen av elpriser och nättjänst för olika kategorier av användare. Elprisstatistiken och tariffstatistiken skall kunna kombineras för att erhålla totalpriset för olika kundkategorier.

Användare av statistiken är både elkonsumenter/nätabonnenter och företrädare för dessa och företrädare för branschen. Statistiken används bland annat för jämförelser mellan olika elhandelsföretags priser och nätoperatörers tariffer och för att följa prisutvecklingen.

Ta del av den färdiga statistiken

Uppgifter avseende den 1:a januari varje år publiceras i ett statistiskt meddelande i maj (EN 17 SM). De månadsvisa uppgifterna redovisas på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som lämnas till SCB kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (1980:100) bestämmelser.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
elhandelspriser@scb.se