Till innehåll på sidan

Sjötrafik

Syftet med undersökningen är att beskriva utvecklingen av sjöfarten i svenska hamnar. Statistiken används bland annat av departement som underlag för transportpolitiska beslut och av transportnäringens branschorganisationer och Sjöfartsverket. Undersökningen görs på uppdrag av Trafikanalys.

Undersökningen omfattar alla kommersiella anlöp av havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver som anlöper svenska hamnar och lastageplatser. Uppgifterna som samlas belyser utrikes och inrikes trafik med fartyg vad gäller såväl transporterade varor som passagerare.

Tidsplan

Utskick av material sker under december månad för det kommande årets uppgiftslämnande. Därefter sker uppgiftslämnandet kvartalsvis och ska vara SCB tillhanda senast nio dagar efter respektive kvartalsutgång.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat från undersökningen publiceras såväl kvartalsvis som årsvis. Framställningstiden för kvartalsstatistiken är cirka tre månader och för årsstatistiken cirka fem månader. Statistiken publiceras på Trafikanalys webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Trafikanalys föreskrifter (KAMFS 2012:2, TRAFAFS 2012:2) (pdf). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Fredrik Söderbaum

Telefon
010-414 42 23
E-post
fredrik.soderbaum@trafa.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sjotrafik