Till innehåll på sidan

Skörd av matpotatis

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken över skörd av matpotatis utnyttjas som underlag för myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och resultaten är också underlag för den rapportering Sverige måste göra till EU.
 
Jordbruksverket använder skördestatistiken för ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn och för uppföljning av jordbrukspolitiska beslut. Resultaten används också när Jordbruksverket tar fram försörjningsbalansberäkningar och beredskapsplanering för Sverige.

Universiteten använder statistiken i undervisningen och i olika forskningsprojekt, även forskning med miljöanknytning, till exempel om näringsämnenas kretslopp.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat publiceras i början av december och redovisas då för län, produktionsområden och för landet som helhet. Under våren året därpå publiceras definitiva resultat. Publicering sker på SCBs hemsida för Jord‑ och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Ta del av statistiken.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte reglerat i lag att lantbrukare måste medverka i uppgiftsinsamlingen, men för att det ska bli säkra resultat är det viktigt att alla ställer upp. Jordbruksföretagen väljs ut med statistiska metoder och uppgifter från det uttagna jordbruksföretaget kan inte ersättas av uppgifter från något annat jordbruksföretag.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) om undersökningens uppläggning och genomförande. I NNR ingår företrädare för jordbruket.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
lantbruksstatistik@scb.se