Till innehåll på sidan

Skörd av slåttervall

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Varje år samlar SCB in uppgifter om skördens storlek för slåttervall. Skördestatistiken för slåttervall används för ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn och för uppföljning av jordbrukspolitiska beslut. Inom forskningen används resultaten som indata vid beräkning av kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark. Andra exempel på användningsområden är beräkning av risk för näringsläckage till vattendrag. Resultaten används även inom rådgivning och utbildning. Information om skörd för den ekologiska odlingen tas fram genom sammanställning av uppgifterna från de gårdar som får ersättning för ekologisk odling. Genom specialbearbetning av underlaget från skördeundersökningen för slåttervall beräknas även skörd från den konventionella odlingen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och resultaten är också underlag för den internationella rapportering som Sverige gör, bland annat till EU.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten redovisas i tabellform och publiceras tillsammans med skördar för övriga grödor under våren året efter det aktuella skördeåret. Statistiken redovisas för län, produktionsområden och för landet som helhet. Publicering sker på SCBs hemsida för Jord‑ och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Ta del av statistiken.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte reglerat i lag att lantbrukare måste medverka i uppgiftsinsamlingen, men för att det ska bli säkra resultat är det viktigt att alla ställer upp. Jordbruksföretagen väljs ut med statistiska metoder och uppgifter från det uttagna jordbruksföretaget kan inte ersättas av uppgifter från något annat jordbruksföretag.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) om undersökningens uppläggning och genomförande. I NNR ingår företrädare för jordbruket.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se