Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Varje år samlar SCB in uppgifter om skördens storlek för olika grödor. Resultaten används av lantbruksbranschen för planering av handel och export. Kvarnindustrin, foderfirmor och andra aktörer som bedriver vidareförädling använder statistiken vid sina marknadsbedömningar.

Skördestatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och används för ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn och för uppföljning av jordbrukspolitiska beslut. Resultaten används också när Jordbruksverket tar fram försörjningsbalansberäkningar och beredskapsplanering för Sverige. Universiteten använder statistiken i undervisningen och i olika forskningsprojekt, även inom forskning med miljöanknytning, till exempel om näringsämnenas kretslopp. Som medlemsland i EU har Sverige skyldighet att lämna rapporter om skördar av spannmål och andra grödor av betydelse. Inom EU används statistiken bland annat vid jordbrukspolitiska beslut.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat publiceras i mitten av november på riksnivå och i december även för län och produktionsområden. Under våren året därpå publiceras definitiva resultat. Publicering sker på SCBs hemsida för Jord‑ och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Ta del av statistiken.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte reglerat i lag att lantbrukare måste medverka i uppgiftsinsamlingen, men för att det ska bli säkra resultat är det viktigt att alla ställer upp. Jordbruksföretagen väljs ut med statistiska metoder och uppgifter från det uttagna jordbruksföretaget kan inte ersättas av uppgifter från något annat jordbruksföretag.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) om undersökningens uppläggning och genomförande. I NNR ingår företrädare för jordbruket.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se