Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik

I utskicket för denna undersökning står det felaktigt att mätperioden är 2020/2021. Den rätta mätperioden är 2021/2022.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att framställa statistik över yrken och yrkes­utveck­lingen inom olika branscher och sam­hälls­sektorer. Yrkes­data används till en mängd skift­ande ändamål, som utbild­nings‑ och arbets­mark­nads­plan­ering och vid studier av arbetar­skydd, arbets­miljö och jämställdhet.

Instruktioner

Det vi efterfrågar är den huvud­sakliga arbets­upp­giften för de som arbetar i före­taget detta år, eller som har arbetat i före­taget under före­gående år. Namn och person­nummer som finns tryckta på blanketten är hämtade från arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) för att underlätta ditt upp­gifts­lämn­ande. Du får fram yrkes­koden genom att utgå från personens huvud­sak­liga arbets­upp­gifter på före­taget. I den elektron­iska blanketten finns en sök­funktion inbyggd som hjälp när du ska välja vilken yrkes­kod varje person ska ha.

Instruktion - Lämna uppgifter i webblankett (pdf)

Instruktion - Lämna uppgifter i Excelfil (pdf)

Dessa instruktioner finns under Instruktioner i den elektron­iska blanketten när du loggat in med hjälp av ditt användar­id och lösen­ord. ”Logga in”-knappen hittar du högst upp på denna sida.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut i april. Insamling sker via webblankett. De företag som har fler än 44 förprintade personer har även möjlighet att via webben fylla i och skicka en Excelfil.

Sista insändningsdag är 20 maj.

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna – hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, kontakta oss.

Företaget är sålt/vilande/nedlagt, hur gör jag då?

Om förändringar skett i företaget (konkurs, vilande, nedlagt, sålt), men du vet vad personerna arbetade med då företaget var aktivt, ser vi gärna att du lämnar uppgifterna trots företagsförändringen. Datum för förändringen lämnas i blanketten.

Om du på grund av förändringen inte kan lämna några yrkesuppgifter kontaktar du yrkesregistret via e-post: yrkesregistret@scb.se

Jag gör allt i företaget, vilken kod väljer jag?  

Chef/företagsledare i en mindre verksamhet som sköter alla förekommande arbetsuppgifter väljer den yrkeskod som bäst beskriver den centrala sysslan i verksamheten. Ex: En företagsledare för en liten bilverkstad ägnar en del av sin tid till administration, ekonomi och städning, men det huvudsakliga yrket är ändå verkstadsägare eller bilmekaniker.

Vissa av personerna som finns uppräknade på blanketten är över 65 år och har gått i pension, ska jag svara på huvudsaklig arbetsuppgift för dessa?

Ja. Vi behöver veta vad personerna arbetat med i företaget även om de nu har gått i pension eftersom personerna på blanketten utgår från arbetsgivardeklarationerna på individnivå från föregående år.

Det saknas personer på blanketten, ska jag skriva till dem?

Ja. Om personal saknas på blanketten eller tillkommit under föregående/nuvarande år så ska dessa skrivas till.

Ska jag svara för personal som har slutat på företaget?

Personerna på blanketten utgår från arbetsgivardeklarationerna på individnivå  från föregående år och vi frågar samma företag cirka vart 4:e år så vi behöver veta vad personerna som slutat arbetat med när de var verksamma i företaget. Det är inte säkert att vi kan fånga upp personens huvudsakliga arbetsuppgift från annat företag, eller om personen är arbetslös. Då är det viktigt för oss att ha den senaste huvudsakliga arbetsuppgiften.

Jag arbetar själv i företaget utan några anställda, är jag intressant att ta med i statistiken?

Ja. Riksdagen har gett SCB i uppdrag att samla in och sammanställa uppgifter om yrken för alla förvärvsarbetande i Sverige.

Jag kan inte hitta någon lämplig SSYK-kod, hur ska jag göra?

Du kan med ord beskriva arbetet. Skriv inte enbart till exempel assistent, säljare, tekniker eller ingenjör, utan istället till exempel löneassistent, skoförsäljare, biltekniker eller civilingenjör-bygg.

Måste jag lämna in de efterfrågade uppgifterna?

Ja. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och tillhörande föreskrifter SCB-FS 2010:6. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Vad händer om jag inte lämnar in uppgifterna?

Om uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten inte lämnas så kan du komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifterna. Detta innebär att du kan få betala en vitessumma och lämna in uppgifterna.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet arbetsmarknad.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2010:6). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag eller personer att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/yrkesreg