Till innehåll på sidan

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur (LCS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Innan du loggar in kan du behöva förbereda uppgiftslämnandet, se avsnittet ”Instruktioner” nedan. 

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Undersökningen Arbetskraftskostnadens nivå och struktur (Labour Cost Survey) samlar in de kostnader en arbetsgivare kan ha för sina anställda. Resultatet visar bland annat vad arbetskraften kostar per timme i olika branscher och länder.

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur är en EU-undersökning som genomförs i respektive medlemsland vart fjärde år. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den officiella löne- och arbetskostnadsstatistiken i Sverige.

Instruktioner

Vi rekommenderar att du läser nedanstående instruktioner innan du påbörjar uppgiftslämnandet. I dem får du reda på vilka uppgifter du behöver ha tillgängliga när du fyller i webblanketten. Uppgifterna i undersökningen ska avse helår 2020.

Instruktioner (pdf) 

Lönesystemen innehåller många av de uppgifter som efterfrågas. Kontrollera att anställda är korrekt inlagda i personalregistret, att efterfrågade uppgifter är kopplade till rätt lönearter och att eventuell frånvarotid är registrerad inför rapporteringen. I en del lönesystem finns möjlighet att ta ut en statistikrapport som underlag för denna undersökning. Kontakta din systemleverantör om du har frågor om detta.

En del uppgifter kan även hämtas från ekonomisystemens bokföringsdel. Om underlag hämtas från både ett lönesystem och ett ekonomisystem ska du säkerställa att uppgifterna hänger samman. Kontrollera t.ex. att siffrorna som hämtas från bokföringssystemet avser de anställda som ska ingå i undersökningen.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter har skickats ut till utvalda organisationer under vecka 11.

Sista svarsdatum är 20 april 2021.

Vanliga frågor

Vilken redovisningsperiod ska vi använda om vi har brutet räkenskapsår?
Om ni har ett brutet räkenskapsår summerar ni de delar av de två räkenskapsåren som infaller under kalenderår 2020. Är detta inte möjligt får ni redovisa det brutna räkenskapsåret. Välj i så fall det räkenskapsår som till största del infaller under 2020.

Vårt företag har bara verksamhet del av året, hur gör vi då?
Redovisa den del av året ni har haft verksamhet och lämna en kommentar som förklarar varför.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?
Om ni behöver anstånd för att skicka in uppgifterna kontaktar ni oss via telefon eller e-post. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Vårt företag har fusionerats med ett annat företag, hur gör vi då?
Kontakta oss via telefon eller e-post och lämna ert organisationsnummer, det organisationsnummer ni fusionerats med samt tidpunkt för när fusionen ägde rum. 

Vårt företag är nedlagt och har inte längre någon verksamt, hur gör vi då?
Kontakta oss via telefon eller e-post och lämna ert organisationsnummer, när företaget blev nedlagt eller avslutade verksamheten samt ifall verksamheten fortsätter under ett annat organisationsnummer.

Vad ska vi göra om ett utvalt arbetsställe är nedlagt eller inte har några anställda? 
Kontakta oss via telefon eller e-post och lämna arbetsställenummer (CFAR-nr) och namn på arbetsstället som är nedlagt eller inte har några anställda. Meddela även när arbetsstället blev nedlagt och om verksamheten fortsätter på annat arbetsställe inom samma organisationsnummer. Ange i sådant fall adress och benämning på det andra arbetsstället.

Måste vi lämna uppgifter?
Ja, det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter för Arbetskraftskostnadens nivå och struktur till SCB. Läs mer under avsnittet "juridisk information".

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker i första hand på Eurostats webbplats.

Till tidigare resultat på Eurostats webbplats

Publicering av resultatet sker även under ämnesområdet Arbetsmarknad på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av Medlingsinstitutets föreskrift (SCB-FS 2020:15) som publiceras i SCB:s författningssamling.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag/arbetsställen att kunna identifieras.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner enligt förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Aktuellt

Det ligger från och med 4 maj en uppdaterad version av instruktionerna där förtydliganden har gjorts för ett antal variabler om vad som ska rapporteras. I detta dokument går det att läsa vilka ändringar som gjorts.

Uppdateringar av instruktionerna (pdf) 

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/lcs