Till innehåll på sidan

Vanliga frågor och svar om att lämna uppgifter till Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

På den här sidan så hittar du svar på vanliga frågor om Arbetskraftsundersökningarna.

Vem står bakom undersökningen?

SCB gör AKU på uppdrag av riksdag och regering. Den är en del av Sveriges officiella statistik och görs alltså inte i kommersiellt syfte.

Vem använder svaren och hur?

När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används av riksdagen och regeringen, de politiska partierna, tidningar, TV och radio, företag, fackförbund, forskare och studenter, allmänheten. I statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat.

SCB kan i vissa fall lämna vidare data och andra uppgifter som hör till undersökningen till forskare eller andra som producerar statistik. Forskning och statistikverksamhet där SCB:s material används omfattas av statistiksekretess. Det gäller oavsett om det sker på SCB eller hos någon annan. SCB är väldigt restriktiva med att lämna ut material.

Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg?

Ja, för att du inte ska behöva svara på sådant som redan finns i SCB:s register. Vi hämtar uppgifter om adress, födelseland, eventuellt invandringsår, utbildning, arbetsplatsens namn, adress och bransch, samt inkomst (om uppgifterna finns).

Var publiceras resultaten?

Statistiken publiceras varje månad på SCB:s webbplats. Resultaten brukar också presenteras i massmedia, i rapporter och i olika internationella jämförelser. Den officiella arbetslöshetssiffran som ofta nämns i TV, tidningar och radio kommer från den här undersökningen.

Resultaten från undersökningen hittar du här: Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur den svenska arbetsmarknaden verkligen ser ut. Varje månad ringer vi 14 750 personer. Var och en som intervjuas motsvarar ungefär 300 personer i befolkningen, så dina svar är värdefulla!

Jag arbetar inte – ska jag vara med i alla fall?

Ja, alla människors situation, oavsett om man arbetar eller inte, är viktig för att kunna beskriva arbetsmarknaden så riktigt som möjligt. Om vi bara skulle intervjua personer som arbetar, skulle bilden av arbetsmarknaden bli väldigt skev.

Jag är inte svensk medborgare – ska jag vara med i alla fall?

Ja, statistiken ska spegla situationen för alla som bor i Sverige, oavsett medborgarskap.

Måste jag svara på alla frågor?

Nej, det går bra att hoppa över frågor som man inte vill svara på. En del frågor, till exempel om man arbetar eller inte, måste man svara på om intervjun ska kunna räknas, men detta är något som intervjuaren håller reda på.

Är mina svar verkligen skyddade?

Ja. Svaren som du lämnar i intervjun skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag.

När ringer ni mig?

Vi ringer cirka två veckor efter det att du har fått brev från SCB. En viktig del i statistiken är förändringar på arbetsmarknaden – till exempel hur ofta människor byter jobb och hur länge man är arbetslös. Därför intervjuar vi alla mer än en gång, oftast åtta gånger med tre månaders mellanrum. I en del av intervjuerna kan det ställas extrafrågor som berör arbetsmarknaden, till exempel om arbetsmiljö.

Kan jag göra intervjun på andra språk?

Om du vill bli intervjuad på ett annat språk än svenska, så är du välkommen att kontakta SCB för att boka tid för intervju.

Hur lång tid tar det?

Telefonintervjun tar ungefär 5-10 minuter. För att kunna se förändringar över tid på arbetsmarknaden så intervjuas varje person mer än en gång, oftast åtta gånger med tre månaders mellanrum.

Jag är under 18 år eller över 65 år varför ska jag vara med?

Alla i åldern 15–74 år är med i statistiken. Det gör att Sverige kan jämföras med andra länder, där det är vanligare att börja och sluta arbeta i andra åldrar än här.

Kan mina svar kontrolleras av andra myndigheter?

Nej. Andra personer eller myndigheter kan inte ta reda på hur just du har svarat. Det regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Syftet med undersökningen är inte att kontrollera någon, utan bara att beskriva arbetsmarknaden så bra som möjligt.

Kan någon jag känner svara åt mig?

Det allra bästa är om du själv kan bli intervjuad, så att svaren verkligen blir dina egna. Om du vill vara med, men inte kan, kan en make, maka, sambo, förälder eller ett myndigt barn att svara åt dig. Det förutsätter dock att ni bor tillsammans. Andra kan också svara åt dig om du ger dem tillstånd.

Får jag någon ersättning för att jag är med?

Nej, det finns ingen möjlighet att ersätta de som deltar i undersökningen.