Till innehåll på sidan

Ekonomisk statistik på kvartal

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Välkommen till SCB:s uppgiftslämnarsida för undersökningen Ekonomisk statistik på kvartal (ESK). Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.

Ekonomisk statistik på kvartal är en samlingsundersökning som genomförs kvartalsvis och består av tre delar:

  1. Resultaträkningsuppgifter
  2. Företagens lager
  3. Investeringsenkäten 

Alla uppgiftslämnare behöver dock inte besvara samtliga delar. Varje del i undersökningen har ett eget urval så vilka delar som behöver besvaras kan skilja sig åt.

Statistikmyndigheten SCB har har fått i uppgift av riksdag och regering att bidra till en mer heltäckande bild av Sveriges ekonomi, något som resultatet från undersökningen bidrar till.

Undersökningen avser hela näringslivet. Endast så många bolag som behövs för att statistiken ska uppnå tillräcklig kvalitet kommer med i urvalet.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda bolag. Ett bolag som är med i undersökningen kan inte bytas ut mot ett annat.

Statistiken är ett viktigt underlag i nationalräkenskaperna och används av SCB i beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Dessa uppgifter bidrar även till att belysa det aktuella konjunkturläget. Användare av statistiken är bland annat Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Riksbanken samt branschorganisationer.

Instruktioner

Efter varje avslutat kvartal skickar SCB ett brev med inloggningsuppgifter till den aktuella webblanketten. Sista svarsdag specificeras i brevet med inloggningsuppgifter, i webblanketten och under rubriken Tidsplan.

Undersökningen består av tre delar där urvalen sker separat. Det innebär att ni kan komma i fråga för en, två eller tre av de ingående delarna. Ni behöver bara ta del av den information som gäller de delar av undersökningen som ni ska besvara.

Resultaträkning

Ni lämnar uppgifter om resultaträkningsposter antingen kostnadslagsindelat eller funktionsindelat.

Kostnadsslagsindelad resultaträkning är förvalt. Kontakta oss om ni önskar funktionsindelad resultaträkning.

För exempelblanketter se:

Kostnadsslagsindelad Resultaträkning (PDF)

Funktionsindelad Resultaträkning (PDF) 

Lager

Ni lämnar uppgifter om de lager som ni äger. Det gäller även lager som ni äger och lagrar utanför Sveriges gränser, hos annat företag/återförsäljare eller i centrallager. Uppgifterna samlas in på lagertyper efter baskontoplanen BAS 2022. För mer information se PDF-dokumentet nedan.

Mer detaljerad beskrivning av efterfrågade uppgifter (PDF)  (finns även tillgänglig i webblanketten)

Investeringsenkäten

Ni lämnar uppgifter om verkställda investeringar under kvartalet.

Notera att Transportbranschen samt Bygg & Fastighetsbranschen har specifika instruktioner.

Instruktion till Investeringsenkäten (PDF)

Instruktion till Investeringsenkäten Transportbranschen (PDF)

Instruktion till Investeringsenkäten Bygg & Fastighetsbranschen (PDF)

Tidsplan

Kvartal 1
Utskick sker den 30 mars 2022.
Sista svarsdatum är den 20 april 2022.

Kvartal 2
Utskick sker den 29 juni 2022.
Sista svarsdatum är den 20 juli 2022.

Kvartal 3
Utskick sker den 29 september 2022.
Sista svarsdatum är den 20 oktober 2022.

Kvartal 4
Utskick sker den 2 januari 2023.
Sista svarsdatum är den 25 januari 2023.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Undersökningen avser verksamheter inom industri, bygg, varuhandel och tjänstenäringar. Endast så många verksamheter som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. Urvalet är slumpmässigt och delar av urvalet förnyas varje år. En verksamhet är vanligen med i flera år – hur länge beror främst på verksamhetens bransch och storlek. De största verksamheterna i branschen är alltid med.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda verksamheter. En verksamhet som är med i undersökningen kan inte bytas ut mot ett annat.

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (2001:99)om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:08).

Sveriges officiella statistik

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?
I vissa fall kan SCB ge anstånd under en begränsad tid. Kontakta oss om ni har förhinder.

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter – hur gör jag nu?
Mejla eller ring till oss och meddela vilken undersökning det gäller samt verksamhetens namn och organisationsnummer.

Ni har fel kontaktperson på brevet – hur ändrar jag på detta?
När du loggar in och ska lämna era uppgifter så får du först godkänna att vi har rätt kontaktuppgifter. Ändra om de är felaktiga.

Vad gör jag om jag behöver en webblankett på engelska?
Du kan välja en webblankett på engelska när du har loggat in.

Hur gör jag om verksamheten har förändrats?
Meddela oss alla förändringar av verksamheten, exempelvis överflyttad verksamhet, om arbetsställen sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela detta direkt i blanketten, via e-post eller telefon.

Verksamheten har gått i konkurs eller fusionerats – hur gör jag nu?
Lämna uppgifter för de kvartal som verksamheten ännu var aktivt och fyll sedan i 0 (noll) för resterande kvartal om verksamheten har gått i konkurs. Skriv gärna en notering om detta i slutet av webblanketten innan ni skickar in den.

Samma sak gäller för fusion, lämna uppgifter för de kvartal som ni kan fyll sedan i 0 (noll) för resterande kvartal, vet ni uppgifter på det nya verksamheten så uppge det i slutet av webblanketten innan ni skickar in den.

För vilka delar av bolaget ska jag lämna uppgifter?
I webblanketten anges vilken verksamhet som uppgifterna avser. Ofta är det hela den juridiska enheten men juridiska enheter med verksamhet i olika branscher har ibland delats upp i flera verksamhetsenheter och blanketten avser då en verksamhetsenhet. Detta för att statistikredovisningen på branschnivå ska bli tillförlitlig där klassificeringen av branscher utgår från näringsgrensindelningen SNI 2007. Du hittar alltid information i blanketten och brevet om vilken verksamhet som uppgifterna avser.

Vilken redovisningsperiod ska uppgifterna avse?
Redovisningsperioden avser kalenderkvartal för resultaträkning och investeringar. För lager avses värdet på värdet på verksamhetens lager den sista dagen i kvartalet. Ni har också möjlighet att lämna uppgifter för tidigare kvartal eller ändra tidigare lämnade uppgifter.

Hur ska jag rapportera mina värden?
Ni ska rapportera in i tusental kronor. 100 000 kronor ska anges som 100. Det får inte förekomma några minustecken eller kommatecken i beloppen.

Går det bra med uppskattade värden?
Lagervärdet får uppskattas om lagret inte inventeras på kvartal eller om begärda uppgifter inte finns i redovisningssystemet och inte heller relativt enkelt kan beräknas.

Använd gärna schabloner för försäljningsvärden som ännu inte är bestämda.

Värde på investeringar och resultaträkning får uppskattas om de inte finns tillgängliga än. Ändra gärna uppskattade värden till faktiska värden när dessa är fastställda. 

Hur ändrar jag redan lämnade uppgifter?
Webblanketter för innevarande år är alltid öppna för ändringar, så det går bra att logga in, välja det kvartal du vill ändra och skicka in webblanketten på nytt.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?
Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Vad gör jag om jag får meddelandet "Ett problem har uppstått med den här webbplatsens säkerhetscertifikat" när jag loggar in?

Klicka här för att läsa mer om problemet (pdf)

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten av undersökningarna publiceras i statistiknyheter på SCB:s webbplats för Näringsverksamhet efter varje undersökningsomgång.

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Resultat för Företagens lager publiceras löpande cirka 45 dagar efter avslutat kvartal. Investeringsenkäten publiceras 60 dagar efter avslutat kvartal. Se länkarna för information om nästa publiceringstillfälle.

Till resultatet av Företagens lager

Till resultatet av Investeringsenkäten

Juridisk information

Undersökningen omfattas av uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:08). Det innebär att företag som inte lämnar uppgifter riskerar ett vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd, NNR och Regelrådet.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
esk@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/esk