Till innehåll på sidan

Energianvändning i byggsektorn 2017

Statistiken ska belysa energianvändningen inom byggsektorn (SNI 41–43).

Undersökningen innehåller frågor om el, fjärrvärme och bränsleanvändning.

Användare av statistiken är myndigheter, departement, universitet och andra forskningsinstitut, internationella organisationer som FN och Eurostat med flera.

Instruktioner

Undersökningen riktas till energiansvarig på företaget. Redovisningen ska innehålla företagets användning av el, fjärrvärme och bränslen som medförde kostnader för er.

Inkludera

  • El/fjärrvärme/bränsle som ni själva köpt in.
  • El/fjärrvärme/bränsle som ni använde av någon annan och blev fakturerade för (obs se undantag nedan).
  • El/fjärrvärme/bränsle som ni tillhandahöll underentreprenörer utan att fakturera.

Exkludera (undantag)

  • Inhyrning av underentreprenör som använde sin egen el eller bränsle.
  • Inhyrning av obemannade maskiner, redskap och verktyg där leverantören tillhandahöll bränslet.

Uppgifter att rapportera är mängder som ni betalade för under 2017 som ni kan hämta från fakturor. Om uppgifter saknas så måste du uppskatta värdet noggrant för att minimera skillnaden från det exakta värdet.

Tidsplan

Undersökningen sker intermittent och genomfördes senast 2005.

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut i slutet av augusti 2018.

Efterfrågade uppgifter skickas in senast 28 september 2018.

Vanliga frågor

Kan man få tillgång till en pappersenkät istället för en webbenkät?

Ja, kontakta oss så skickar vi en pappersenkät till dig.

Vilka arbetsställen ingår i undersökningen?

Undersökningen omfattar slumpmässigt utvalda företag med primär verksamhet inom SNI (Svensk Näringsgrensindelning 2007) 41–43 vilka har 4 eller fler anställda. Uppgifter om bransch och antal anställda är hämtade från SCB:s företagsregister.

Vem räknas som anställd?

Som anställd räknas förutom hel- och deltid även säsongsanställda. Uppgifter om anställda hämtas från SCB:s företagsdatabas och är uppdaterad från Skatteverket senast i november undersökningsåret.

Hur ska vi redovisa om arbetsstället har flyttat (sålt/konkurs) under redovisningsåret?

Har företaget omlokaliserats under redovisningsåret ska redovisade uppgifter omfatta energianvändningen för den tidigare och nuvarande lokaliseringen tillsammans.

Ska nya företag som startat under redovisningsåret redovisas?

Ja, redovisa den energianvändning som ni har haft sedan företaget registrerades, skriv in från vilket datum arbetsstället är aktivt som egen kommentar.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Ja, i viss mån, vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Energimyndighetens hemsida i januari 2019.

Statistik hos Energimyndigheten

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Uppgifter som lämnas kommer att hanteras i enlighet med 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Kontakta oss

Telefon
010-479 64 90
Vardagar:

13 augusti–31 augusti
08.00–16.00

1 september–
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
byggenergi@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/byggenergi