Till innehåll på sidan

Företagens lager

Denna undersökning ingår nu i ekonomisk statistik på kvartal scb.se/esk.

Välkommen till SCB:s uppgiftslämnarsida för Företagens lager. Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.

Företagens lager genomförs av SCB kvartalsvis och är en urvalsundersökning som samlar in uppgifter om företagens lager. Urvalet består av cirka 3 400 företag. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att bidra till en mer heltäckande bild av Sveriges ekonomi, något som resultatet från undersökningen bidrar till.

Undersökningen avser företag inom industri, varuhandel och tjänstenäringar. Endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag som är med i undersökningen kan inte bytas ut mot ett annat.

Statistiken är ett viktigt underlag i nationalräkenskaperna och används av SCB i beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Dessa uppgifter bidrar även till att belysa det aktuella konjunkturläget. Användare av statistiken är bland annat Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Riksbanken samt branschorganisationer.

Instruktioner

Efter varje avslutat kvartal skickar SCB ett brev med inloggningsuppgifter till den aktuella blanketten. Sista svarsdag specificeras i brevet med inloggningsuppgifter, i webblanketten och under rubriken tidsplan.

Alla företag lämnar uppgifter om det lager som de äger. Det gäller även varor företaget äger och lagrar utanför Sveriges gränser, hos annat företag/återförsäljare eller i centrallager. Uppgifterna samlas in på lagertyper efter baskontoplanen BAS 2021:

 • 141x och 142x Råvaror och förnödenheter
 • 144x Produkter i arbete
 • 145x Färdiga varor
 • 146x Handelsvaror
  Därav begagnade handelsvaror
  (SNI 45*)
 • 147x Pågående arbete för annans räkning
 • 148x Förskott för varor och tjänster
 • 149x Övriga lagertillgångar

* Uppgifter om hur stor del av handelsvarorna som är begagnade samlas endast in från företag inom Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI 2007).

Mer detaljerad beskrivning av efterfrågade uppgifter (pdf)  den finns även tillgänglig i blanketten.

Tidsplan

Sista svarsdatum för undersökningsåret 2021:

Kvartal 1 och 2: 15 juli, 2021

Kvartal 3: 15 oktober, 2021

Kvartal 4: 25 januari, 2022

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Undersökningen avser företag inom industri, varuhandel och tjänstenäringar. Endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. Urvalet är slumpmässigt och delar av urvalet förnyas varje år. Ett företag är vanligen med i flera år – hur länge beror främst på företagets bransch och storlek. De största företagen i branschen är alltid med.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag som är med i undersökningen kan inte bytas ut mot ett annat.

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:16).

Vilken redovisningsperiod ska vi använda?

Lageruppgifterna avser värdet på företagets lager den sista dagen i kvartalet. Ni har också möjlighet att lämna uppgifter för tidigare kvartal eller revidera tidigare lämnade uppgifter.

Går det bra med uppskattade värden?

Lagervärdet får uppskattas om lagret inte inventeras på kvartal eller om begärda uppgifter inte finns i företagets redovisningssystem och inte heller relativt enkelt kan beräknas.

Använd gärna schabloner för försäljningsvärden som ännu inte är bestämda.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

I vissa fall kan SCB ge anstånd under en begränsad tid. Kontakta oss om ni har förhinder.

För vilka delar av företaget ska jag lämna uppgifter?

I blanketten anges vilken del av företaget som uppgifterna avser. Ofta är det hela företaget men företag med verksamhet i olika branscher har ibland delats upp i flera verksamhetsenheter och blanketten avser då en verksamhetsenhet. Detta för att statistikredovisningen på branschnivå ska bli tillförlitlig där klassificeringen av branscher utgår från näringsgrensindelningen SNI 2007. Du hittar alltid information i blanketten om vilken del av företaget som uppgifterna avser.

Hur ändrar/korrigerar jag redan lämnade uppgifter?

Logga in och välj det kvartal du vill ändra och skicka in de ändrade/korrigerade uppgifterna.

Hur gör jag om företagets verksamhet har förändrats?

Meddela oss alla förändringar av företagets verksamhet, exempelvis överflyttad verksamhet, om arbetsställen sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela detta direkt i blanketten, via e-post eller telefon.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Resultat för Företagens lager publiceras löpande cirka 45 dagar efter avslutat kvartal. Se länken för information om nästa publiceringstillfälle.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Undersökningen omfattas av uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:16). Det innebär att företag som inte lämnar uppgifter riskerar ett vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd, NNR och Regelrådet.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Kontakta oss

Företagens lager

Telefon
010-479 60 65
E-post
insamling.lager@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/foretagens-lager