Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningens syfte är att belysa it-utvecklingen i svenskt näringsliv. För att beslutsfattare, både i Sverige och inom EU, ska ha möjlighet att följa och främja it-utvecklingen behövs ett bra statistiskt underlag. Uppgifterna används även i bland annat beräkningen av bruttonationalprodukten, BNP, samt för att studera produktivitetsutvecklingen i Sverige.

Uppgifterna samlas in från ett urval på ca 4 500 företag.

BAS-kontohänvisningar finns med som hjälpinformation till många frågor. Observera att det kan handla om endast delar av de konton vi hänvisar till. Ett och samma konto kan förekomma flera gånger. BAS-kontohänvisningarnas främsta syfte är att underlätta uppgiftslämnandet.

Instruktioner

Uppgiftslämnandet sker via webblankett. Instruktioner finns inne i webblanketten.

Tidsplan

Sista insändningsdatum är 29 mars 2021.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre med minst 10 anställda eller fler.

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Har jag möjlighet att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Mejla eller ring oss om ni behöver anstånd. Glöm inte att uppge organisationsnummer.

Vi har brutet räkenskapsår. Ska jag ändå rapportera för helåret 2020?

Ja, du ska rapportera för hela året. Om du inte har exakta uppgifter eller om uppgifterna är svåra att få fram, så ber vi dig att göra en uppskattning för hela året.

Vårt företag är moderbolag i en koncern, och vi köper in it-utrustning för hela koncernen, som vi sedan fakturerar dotterbolagen. Ska hela summan rapporteras?

Ja, om utrustningen stannar hos moderbolaget (som ofta tillhandahåller dotterbolagen tjänster mot en avgift). Om däremot utrustningen och fakturan går vidare direkt till dotterbolaget i oförändrat skick ska den kostnaden inte tas upp av moderbolaget.

Vårt företag är en koncern, och vi betalar all it-utrustning till ett särskilt it-företag inom koncernen. Ska vi rapportera de utgifterna?

Ja. Rapportera de utgifterna på fråga under avsnitt C som handlar om köp av it-tjänster från annat bolag, antingen inom koncern eller externt.

Vi betalar all it-utrustning till ett särskilt (externt) it-företag. Ska vi rapportera de utgifterna?

Ja. Rapportera de utgifterna på fråga under avsnitt C som handlar om köp av it-tjänster från annat bolag, antingen inom koncern eller externt.

Vad är franchising?

Franchising innebär att man som egen företagare ”hyr” affärsidé och företag. Kända exempel i Sverige är 7-Eleven, McDonalds och Pressbyrån.

Vad är finansiell leasing?

Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett avbetalningsköp.

Finansiell leasing är ett hyresavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren, det vill säga från uthyraren till den som hyr. Redovisas under avsnitt B.

Vad är operationell leasing?

Operationell leasing är att jämställa med hyra (på kort eller lång tid). Redovisas under avsnitt B.

Kan vi fylla i en pappersblankett istället?

Vi skickar inte längre ut några pappersblanketter, inne i webblanketten finns dock en blankett i PDF-format som går bra att använda som arbetsmaterial alternativt mejla ifylld till oss.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat av IT-undersökningarna publiceras på SCB:s hemsida vid slutet på undersökningsåret.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:5).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it; (scb.se)

See also

This page is available in English. Click on “In English” above.

Enterprises' IT expenditure.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post
itutgifter@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/itutgifter