Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningens syfte är att belysa it-utvecklingen i svenskt näringsliv. Resultaten används för att framställa svensk officiell statistik som utgör underlaget för beslutsfattande, debatt och forskning. För att beslutfattare ska ha möjlighet att följa och främja it-utvecklingen behövs ett bra statistiskt underlag. En del av resultatet används även i bland annat beräkningen av bruttonationalprodukten, BNP, samt för att studera produktivitetsutvecklingen i Sverige.

Uppgifterna samlas in från ett urval på ca 4 500 företag.

Alla svar är viktiga för undersökningens kvalité. Därför måste även företag som inte har haft några it-utgifter svara.

För att underlätta uppgiftslämnandet finns BAS-kontohänvisningar med som hjälpinformation till många av frågorna. Observera att det kan handla om endast delar av de BAS-konton vi hänvisar till och att samma konto kan förekomma i flera av frågorna.

Instruktioner

Uppgiftslämnandet sker via webblankett. Instruktioner finns inne i webblanketten.

Observera att lämnade uppgifter endast ska avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer som står på blanketten.

För företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Tidsplan

Sista insändningsdatum är 22 september 2022.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Undersökningen baseras på ett urval av ca 4 500 företag. Alla stora företag med minst 200 anställda totalundersöks. Bland företag med 10–199 anställda, dras ett slumpmässigt urval.

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Har jag möjlighet att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Mejla eller ring oss om ni behöver anstånd. Glöm inte att uppge organisationsnummer.

Vi har brutet räkenskapsår. Hur gör jag då?

I första frågan i blanketten väljer du att rapportera för kalenderåret 2021 eller för brutet räkenskapsår. Vid val av brutet räkenskapsår ber vi dig välja den räkenskapsperioden som överensstämmer mest med 2021.

Finns blanketten på engelska?

Ja, när du har loggat in går det att välja om du vill besvara blanketten på engelska eller svenska.

Kan jag ändra inskickade uppgifter?

Ja, det går bra att logga in i webblanketten igen för att ändra eller lägga till uppgifter.

För att uppgifterna ska registreras behöver du gå till slutet av blanketten och klicka på ”Skicka in” när du är klar.

Har du svarat på pappersblankett och vill ändra lämnade uppgifter kontaktar du SCB.

Ska svaren avse verksamhet i utlandet?

Nej, för företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Är undersökningen obligatorisk?

Uppgiftsskyldighet gäller för alla företag i Sverige enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken eftersom undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vilka uppgifter avses om företaget ingår i en koncern?

Svaret ska endast avse det enskilda företaget, det vill säga den juridiska enhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten. Det innebär att företag som ingår i en koncern bestående av flera juridiska enheter endast ska svara för den juridiska enhet som undersökningen är adresserad till.

Vårt företag är moderbolag i en koncern, och vi köper in it-utrustning för hela koncernen, som vi sedan fakturerar dotterbolagen. Ska hela summan rapporteras?

Ja, om utrustningen stannar hos moderbolaget (som ofta tillhandahåller dotterbolagen tjänster mot en avgift). Om däremot utrustningen och fakturan går vidare direkt till dotterbolaget i oförändrat skick ska den kostnaden inte tas upp av moderbolaget.

Vårt företag är en koncern, och vi betalar all it-utrustning till ett särskilt it-företag inom koncernen. Ska vi rapportera de utgifterna?

Ja. Rapportera de utgifterna på fråga under avsnitt C som handlar om köp av it-tjänster från annat bolag, antingen inom koncern eller externt.

Vi betalar all it-utrustning till ett särskilt (externt) it-företag. Ska vi rapportera de utgifterna?

Ja. Rapportera de utgifterna på fråga under avsnitt C som handlar om köp av it-tjänster från annat bolag, antingen inom koncern eller externt.

Kan vi fylla i en pappersblankett istället?

Vi skickar inte längre ut några pappersblanketter, inne i webblanketten finns dock en blankett i PDF-format som går bra att använda som arbetsmaterial alternativt mejla ifylld till oss.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat av IT-undersökningen publiceras i februari 2023 på SCB:s hemsida. Det finns även resultat från tidigare års undersökningar tillgängliga på länken nedan.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:16).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas på aggregerad nivå vilket betyder att inga enskilda företag kommer att kunna identifieras.

Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Regelrådet.

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it; (scb.se)

See also

This page is available in English. Click on “In English” above.

Enterprises' IT expenditure.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post
itutgifter@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/itutgifter