Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel

Syftet med statistiken är främst att redovisa total och regional försäljning av mineralgödsel liksom förändringar över tiden. Sådan kunskap behövs bland annat för uppföljning av uppsatta miljömål och vid internationell rapportering.

Lämna uppgifterna

Logga in

Tidsplan

Undersökningen genomförs en gång per år. Informationsbrev skickas ut under november 2022.

De efterfrågade uppgifterna skickas in senast den 13 januari 2023.

Vanliga frågor

Är det någon skillnad på vilka uppgifter som samlas in jämfört med förra året?

Undersökningen kommer att genomföras på samma sätt som föregående år.

Hur hanteras Excelfiler i år?

Beroende på vilket sätt som du lämnat uppgifterna tidigare år, så kommer det att finnas möjlighet att lämna uppgifterna när du loggat in.

När du loggat in, kommer du att kunna hämta en fil som du fyller i och skickar in eller skicka in en fil på motsvarande sätt som förra året. Några kommer nu att kunna lämna motsvarande uppgifter som förra året utan att behöva bifoga en fil.

Vilka lämnar uppgifter i denna undersökning?

Tillverkare, importörer och försäljare av mineralgödsel.

Vilken tidsperiod ska uppgifterna avse?

Undersökningen gäller medel som sålts under perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022.

Är det något som jag ska tänka på?

Du behöver bara lämna uppgifter för gödselmedel avsedda för jord- eller trädgårdsbruk – inte medel för skogsbruk, hemträdgårdar, gräsmattor, golfbanor eller idrottsplaner.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras på SCB:s hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Hur skyddas de lämnade svaren?

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Hur behandlas personuppgifterna?

SCB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i denna undersökning.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på här:

Behandling av personuppgifter

Var och en har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas. Om någon skulle anse att personuppgifterna har behandlats på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning, har man under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade.

För att underlätta eventuella återkontakter med företaget sparar vi uppgiften om vem hos er som är kontaktperson för undersökningen.

Har ni frågor om personuppgifter?

Kontakta SCB:s dataskyddsombud:

Telefon: 010-479 40 00

Mejladress: dataskyddsombud@scb.se

Postadress: SCB, 701 89 Örebro.

Kontakta oss

Lea Wedén

Telefon
010-479 60 13
E-post
lea.weden@scb.se