Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige 2018–2020

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen belyser innovationsrelaterad verksamhet i svenska företag med 10 anställda eller fler. Den genomförs vartannat år och baseras på en EU-gemensam enkät (Community Innovation Survey, CIS).

Statistikens huvudsakliga användare är departement – främst Utbildnings-, Närings- och Finansdepartementet såväl som myndigheter och intresseorganisationer. Statistiken används även av enskilda forskare och av internationella organisationer såsom EU och OECD.

Det finns två huvudtyper av innovation – innovation som förändrar företagets produkter (produktinnovation) och innovation som förändrar företagets processer (processinnovation)

Tidsplan

Sista insändningsdatum är den 29 april 2021.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre.

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken.

Har jag möjlighet att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Ja, kontakta oss.

Kan någon annan se mina svar?

Samtliga uppgifter som lämnas i blanketten är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) . Vid publicering kommer inga enskilda företags uppgifter att kunna identifieras.

I webblanketten är all dataöverföring mellan uppgiftslämnaren och SCB krypterad med vedertagen teknik och metodik (SSL-teknik), vilket säkerställer att materialet hanteras säkert.

Går det att svara via pappersenkät?

Nej.

Finns enkäten på engelska

Ja, kontakta oss.

Ska uppgifter avse företagets verksamhet eller koncernens?

Lämnade uppgifter endast ska avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer som står på blanketten. Inom en koncern är varje bolag en egen undersökningsenhet (om inte SCB meddelar annat).

För bolag som drivs i kommission utgör hela kommissionärsförhållandet en undersökningsenhet.

Ska uppgifter inkludera företagets verksamhet i andra länder?

För företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Vad är en innovation?

En innovation är en ny eller förbättrad produkt, process eller kombination därav som väsentligt skiljer sig från företagets tidigare produkter eller processer. För att räknas som innovation ska produkten eller processen även gjorts tillgänglig för potentiella användare eller introducerats i det egna företaget.

Vad är en produktinnovation?

En produktinnovation är en ny eller förbättrad vara eller tjänst som väsentligt skiljer sig från företagets tidigare varor eller tjänster samt har introducerats på marknaden.

Vad är en processinnovation?

En processinnovation är en ny eller förbättrad process som väsentligt skiljer sig från företagets tidigare processer samt har tagits i bruk av företaget.

Till företagets processer räknas dels kärnfunktioner så som produktion av varor och tjänster dels stödfunktioner så som distribution och logistik, marknadsföring, försäljning, kundservice, IKT-tjänster, administrativa och ledningsfunktioner, teknisk expertis samt processutveckling.

Processinnovation kan ses som en tjänst där det egna företaget är kunden. Innovationen kan ursprungligen ha utvecklats av det egna företaget eller av andra företag.

Vad är forskning och utveckling (FoU)?

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamhet avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproducerasmaterial, varor, tjänster, processer, system och metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras den 14 december

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:3).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

See also

This page is available in English. Click on “In English” above.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post
innovationsstatistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/innovation-foretag