Till innehåll på sidan

Personalutbildning 2020

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Personalutbildning 2020 är en EU-reglerad undersökning som genomförs i alla EU-medlemsländer var femte år.

Syftet med undersökningen är att få information om personalutbildning i företag och organisationer. Informationen avser framförallt antal deltagare, kurstimmar och kostnader för personalutbildning och används bland annat som diskussionsunderlag och vid åtgärdsplanering både i Sverige och inom EU.

Instruktioner

Översikt över frågorna i webblanketten (PDF)

Underlätta ert uppgiftslämnande genom att få en översikt av frågorna innan ni loggar in i webblanketten. Översikten nås via länken ovan.

Besvarandet av undersökningen kräver inblandning av flera funktioner på företaget såsom  personalutbildnings-, ekonomi- och löneansvarig, då frågorna handlar om olika områden.

Frågorna rör antal anställda, arbetade timmar och personalkostnader. Frågan om antal arbetade timmar och total personalkostnad ställs inte till alla utan endast till ett urval av de tillfrågade företagen. Logga in i webblanketten för att se om ert företag ingår i detta urval för fråga 2 och/eller 3, så ni inte tar fram underlag i onödan. Det gör ni genom att klicka er framåt för att se om fråga 2 och 3 visas eller inte.

Fråga 18, 19, 20, 26 och 27 handlar om ekonomiska bidrag och kostnader för anställdas kurser.

Andra frågor handlar t.ex. om anställdas deltagande i personalutbildning, hur företaget utvärderar och jobbar med personalutbildning samt hinder för personalutbildning.

En del av frågorna handlar om 2020 och några om 2019 samt ett fåtal frågor om hur det vanligtvis brukar vara på företaget.

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. Ni behöver alltså inte fylla i alla uppgifter vid samma tillfälle.

Tidsplan

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut under mars 2021.

Efterfrågade uppgifter skickas in senast den 14 april 2021.

Vanliga frågor

Kan vi fylla i en pappersblankett istället?

Kontakta oss om ni har behov av en pappersblankett, eftersom de inte längre skickas ut.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni behöver anstånd med att lämna uppgifterna kontaktar ni oss via telefon eller e-post. Kom ihåg att ange företagets organisationsnummer.

Vilken period ska uppgifterna avse?

Uppgifterna ska avse 2020. Om företaget har brutet räkenskapsår, t.ex. juli 2019 till och med juni 2020, så ska om möjligt ändå uppgifter för 2020 rapporteras. Om det inte är möjligt ska uppgifterna avse det räkenskapsår som avslutades 2020. Kommentera i slutet av blanketten om redovisningsperioden avviker från helåret 2020.

Vårt företag har fusionerats med ett annat företag under 2020, hur gör vi då?

Kontakta oss och lämna ert organisationsnummer, datum när fusion ägde rum samt det organisationsnummer ni fusionerats med.

Vårt företag har bara verksamhet del av året, hur gör vi då?

Redovisa för den del av året ni har verksamhet och lämna en kommentar i slutet av blanketten som förklarar varför.

Vårt företag har gått i konkurs, hur gör vi då?

Meddela oss vilket datum konkursen skedde och om det kommer att bli någon eventuell fortsatt verksamhet i annat företag.

Går det att uppskatta det som efterfrågas?

Om exakta uppgifter inte kan lämnas går det bra att göra en uppskattning.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel för att ersätta företag eller organisationer för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken. 

Ta del av den färdiga statistiken

Publiceringen av resultatet sker under ämnesområdet ”Utbildning och forskning” på SCB:s webbplats hösten 2022. Där hittar ni även resultatet för 2015, som är de senaste publicerade uppgifterna.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken samt SCBs föreskrifter (SCB-FS 2021:3). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (SFS 2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda verksamheter eller företag att kunna identifieras. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (SFS 2001:99)  och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (SFS 2021:3) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
insamling.putb@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/putb