Till innehåll på sidan

Uppkommet avfall under 2020

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilka typer av avfall och mängder som uppkommer inom olika branscher. Resultatet används bland annat till att ge beslutsfattare, myndigheter och forskare ett underlag i frågor som rör avfall och dess hantering.

Undersökningen om uppkommet avfall genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) som är en del av Svenska MiljöEmissionsData (SMED). Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

I undersökningen ingår ca 1 000 arbetsställen.

Instruktioner

De uppgifter som efterfrågas är uppkomna mängder avfall för det arbetsställe som anges i webblanketten. Uppgiftslämnandet sker via webblankett.

Tidsplan

Undersökningen skickas ut under vecka 12 2021. Sista svarsdag är den 16 april 2021.

Vanliga frågor

Vad menas med arbetsställe?

Arbetsställe är en arbetsplats som finns på en faktisk, geografisk adress. Mindre företag har ofta bara ett arbetsställe, det vill säga företag och arbetsställe är samma sak, medan större företag i regel har flera arbetsställen.

Hur vet jag vilket arbetsställe som frågorna gäller?

Information om arbetsstället finns inne i själva webblanketten, på första sidan. Där står även arbetsställenumret (CFAR), vilket är samma nummer som används i redovisningen av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Vi registrerar inte uppgifter om avfall, hur gör jag då?

Avfallsentreprenörerna som hämtar avfallet brukar kunna lämna en sammanställning av vad det är för avfall. Det kan även finnas information på deras fakturor som du kan utgå från.

Avfall eller biprodukt?

Undersökningen omfattar endast avfall, inte biprodukter. Med biprodukt avses en restprodukt (ett ämne eller föremål) som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta och uppfyller följande villkor:

1. Det ska vara säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas.

2. Ämnet eller föremålet ska kunna användas direkt utan någon annan bearbetning än normal industriell praxis.

3. Ämnet eller föremålet ska produceras som en integrerad del i en produktionsprocess.

4. Den fortsatta användningen ska vara laglig.

För mer information om biprodukter: Följ länken nedan.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Avfall-eller-biprodukt

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras på Naturvårdsverkets webbplats i juni 2022. På Naturvårdsverkets webbplats finns även tidigare resultat publicerade, senast avseende 2018. Utöver detta kommer statistiken också publiceras i SCB:s statistikdatabas.

Naturvårdsverket

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt avfallsförordningen (2020:614) 7 kap. § 9. Det innebär att det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter.
Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 49 10
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
miljöstatistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/avfall