Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i internationella företag

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningens syfte är att belysa omfattningen av, och förändringar i, egen FoU som bedrivs av internationella svenska koncerner i Sverige och i utlandet. Undersökningen belyser de ekonomiska och personella resursinsatserna för FoU som bedrivs av stora svenskägda koncerner.

Undersökningen genomförs vartannat år av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), som är statistikansvarig myndighet för området.

Instruktioner

Tidsplan

Sista insändningsdag är den 17 oktober.

Vanliga frågor

Vad menas med forskning?

Forskning består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Vad menas med utvecklingsverksamhet?

Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma till exempel nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Hur kan man särskilja vanlig verksamhet från FoU-verksamhet?

Grundkriterierna för att skilja FoU från närstående verksamhet är att det ska finnas ett inslag av nyskapande och kreativitet i verksamheten. Utfallet av verksamheten ska vara oviss, och ovissheten ska även gälla åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Dock ska verksamheten vara planerad och budgeterad och resultatet ska avses att potentiellt kunna överföras och reproduceras i andra verksamheter. I all FoU-verksamhet ska det finnas ett inslag av nyskapande. Ett normalt konstruktions- eller undersökningsarbete som följer etablerade rutiner, räknas inte till FoU, även om det utförs av forskarutbildad personal.

Avser undersökningen endast Egen FoU?

Ja, i denna undersökning efterfrågas endast koncernföretagens egen FoU-verksamhet.

Egen FoU-verksamhet innebär att FoU-verksamheten har utförts i respektive land av koncernens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av koncernen/företaget. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning från andra.

Vilka bolag ska omfattas i svaren?

De bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av den svenska koncernmodern. Med kontroll avses innehav av minst 50,1 procent av aktiernas röstvärde.

Vad gör man om exakta uppgifter för egen FoU saknas?

Om underlag för exakta uppgifter saknas eller är svårtillgängliga kan uppskattningar och avrundningar lämnas.

Vilken redovisningsperiod som uppgifterna om FoU avser?

Uppgifterna ska avse kalenderåret 2021. Om kalenderårsuppgifter saknas vill vi att ni lämnar en uppskattning för helåret 2021 utifrån tillgängliga uppgifter.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtanalys föreskrifter (MT-FS 2018:2).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Samråd sker med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Forskning och utveckling i internationella företag

Telefon
010-479 41 52
Vardagar
08.00-16.30
E-post
insamling.fou@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/intkon