Till innehåll på sidan

Aktiviteten i ekonomin fortsätter uppåt

| Nyhet

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter uppåt efter vändningen i somras, visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. I augusti ökade den med 0,7 procent, säsongrensat och jämfört med föregående månad.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

Augusti är den tredje månaden i följd med positiv utveckling i ekonomins aktivitet.

– Återhämtningen i ekonomin ser ut att fortsätta under augusti, men i långsammare takt än under föregående två månader, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB. 

Aktiviteten i den svenska ekonomin har ökat sedan i juni
(säsongrensad volymutveckling och indexnivå)

Aktiviteten i ekonomin var 4,0 procent lägre i augusti 2020 än i augusti 2019, i kalenderkorrigerad volym. Den okorrigerade volymutvecklingen var -5,1 procent. Den största orsaken till nedgången i årstakt kommer från hushållens konsumtion på användningssidan. På produktionssidan förklaras nedgången framförallt av lägre produktion i tjänstesektorn.

– Stora delar av industrin har i princip återhämtat sig, medan flera tjänstebranscher är fortsatt hårt drabbade, säger Melker Loberg.

Mer information om utvecklingen i näringslivet återfinns i produktionsvärdeindex.  

Den kalenderkorrigerade volymutvecklingen i juli har reviderats till -3,7 procent, från tidigare -4,1.

SCB kommer att publicera den månatliga aktivitetsindikatorn de nästkommande månaderna med följande publiceringsdatum:

Referensmånad

Publicering

September

2020-11-05

Oktober

2020-12-09

November

2021-01-12

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.  

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 5,4 procent medan produktionssidan visade en minskning med 4,9 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd aktivitetsindikator som minskade med 5,1 procent.   

Länkar:

Tidsserier för aktivitetsindikatorn (excelfil)

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn (pdf)

Läs fler artiklar om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se