Till innehåll på sidan

Stor del av kapitalinkomsterna går till hushållen med högst inkomster

| Nyhet

År 2016 kom drygt 70 procent av inkomsterna hos Sveriges hushåll från marknadsinkomster, det vill säga löneinkomster och inkomster av näringsverksamhet samt kapitalinkomst. Men inkomsternas sammansättning varierar mellan hushåll i olika inkomstskikt.

De olika inkomsttyperna är också skevt fördelade mellan olika grupper i samhället. 87 procent av kapitalinkomsterna gick till de tio procent av hushållen med högst disponibel inkomst, medan 2 procent gick till den halva av hushållen som hade lägst disponi­bel inkomst. Även bland de tio procent som har högst disponibel inkomst är kapitalinkomsterna ojämnt fördelade. 54 procent av de sammanlagda kapitalinkomsterna går den hundradel av hushållen som har högst dis­ponibel inkomst.

Läs artikeln: Stor del av kapitalinkomsterna går till hushållen med högst inkomster

Färre röker, fler snusar

Andelen svenskar som röker varje dag har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet. Samtidigt har andelen som snusar dagligen ökat, framför allt bland kvinnor.

År 2016–17 uppgav 11 procent i befolkningen 16–84 år att de röker dagligen. Det är en minskning sedan slutet av 1980-talet, då motsva­rande andel var 27 procent. I internationella jämförelser framstår också Sverige som ett land med en förhållandevis låg andel tobaksanvändare, men dessa jämförelser fokuserar vanligtvis på rökning. Bilden blir en annan om man dessutom inkluderar: andelen som snusar dagligen. Då är andelen dagliga tobaksanvändare i Sverige dubbelt så hög som när enbart rökning in­kluderas: 1,8 miljoner personer i Sverige använder tobak varje dag.  

Läs artikeln: Färre röker, fler snusar

Vanligast att barn bor hos mamma

Omkring tre av fyra barn bor tillsammans med båda sina föräldrar. För de barn som inte bor med båda föräldrarna i samma hushåll är det vanligast att bo med sin mamma hela tiden. Det gör nära hälften, eller 47 procent av barnen 0–18 år. Ytterligare 10 procent bor mest hos sin mamma.

Att bo lika mycket hos sin mamma och sin pappa, så kallat växelvis boende, gäller 28 procent av barnen medan 15 procent bor mest eller bara hos sin pappa. Även barn som enbart bor med en förälder har ofta regelbunden kontakt med den andra föräldern.

Läs artikeln: Vanligast att barn bor hos mamma

Lägre andel förvärvsarbetande bland utrikes födda i Norden

Utrikes födda förvärvsarbetar i mindre utsträck­ning än den övriga befolkningen i Sverige. Detta gäller även i Danmark, Finland och Norge. Andelen förvärvsarbetande bland utrikes födda skiljer sig dock tydligt åt mellan länderna. År 2016 var andelen nära 65 procent i Norge, kring 60 procent i Danmark och Sverige och drygt 50 procent i Finland. Andelen förvärvsarbetande är alltså nära 15 procentenheter lägre för utrikes födda i Finland än för utrikes födda i Norge.

Läs artikeln: Lägre andel förvärvsarbetande bland utrikes födda i Norden

Fler artiklar i Välfärd 4/2018

Vanligt att arbeta under studierna i Sverige

Hög sysselsättning för nyligen examinerade i Sverige

Barnfamiljer flyttar ofta till mammans födelselän

Statistikskolan: Att designa svarsalternativ i en statistisk undersökning

Gymnasieungdomar följer sina studieplaner

Mer information

Detta är sista numret av tidskriften Välfärd. Från och med 2019 publiceras artiklarna enbart på SCB:s hemsida. Vi hoppas att ni fortsätter följa SCB via scb.se och våra andra digitala kanaler.