Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av och kontroll över sina personuppgifter.

personuppgifter

För statistikmyndigheten SCB innebär det utökade krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

SCB:s dataskyddspolicy (pdf)

Här kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som menas med behandling, samt hur du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR.

SCB, med organisationsnummer 202100-0837 och adress Klostergatan 23, 701 89 Örebro, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi kan också vara personuppgiftsbiträde vid framställning av statistik för en annan statistikansvarig myndighets räkning.

Vad är en personuppgift?

Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Även uppgifter som har avidentifierats (pseudonymiserats), men som kan hänföras till en fysisk person med hjälp av andra uppgifter är personuppgifter.

Vad menas med behandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allting som går att göra med personuppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Vi behandlar dina personuppgifter dels när vi tar fram statistik, dels vid andra kontakter med dig.

Behandling av personuppgifter när vi tar fram statistik

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar bland annat ditt namn och din e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

För att bland annat kunna kontakta dig behandlar SCB personuppgifter som samlas in via webbplatsen, vid exempelvis:

  • Allmänna frågor
  • Prenumerationer på nyhetsbrev
  • Beställningar av mikrodata.

Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Dina personuppgifter kan även komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

SCB är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos SCB, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller myndighets-beslut.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter innebär i huvudsak att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och att du ska kunna ha kontroll över dina personuppgifter.

Det finns undantag från dessa rättigheter. Om dina personuppgifter ingår i ett stort urval av personuppgifter för statistik, finns det bestämmelser som gör att SCB inte måste informera dig om när och hur dina personuppgifter i det urvalet behandlas.

Du har bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade (”rätten att bli glömd”) eller blockerade (”rätt till begränsning av behandlingen”). Du har även i vissa fall rätt att få ut och flytta dina uppgifter (”rätt till dataportabilitet”) och rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och en gratis kopia av dem (registerutdrag).

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Vi behandlar inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande.

Om du anser att vi bryter mot GDPR har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra det.

Kontakt

Dataskyddsombud

Telefon
010-479 40 00
E-post
dataskyddsombud@scb.se