Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter när vi tar fram statistik

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av och kontroll över sina personuppgifter.

För SCB innebär det utökade krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När vi framställer statistik behandlar vi dels sådana personuppgifter som finns i våra statistikregister, dels personuppgifter som samlas in i olika former av undersökningar.

SCB:s statistikundersökningar

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har fått av riksdag och regering. Vår behandling är därför nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, vilket är vår rättsliga grund för behandlingen.

Vårt uppdrag är i första hand att framställa officiell statistik. Därutöver får vi framställa annan statistik samt statistik i olika uppdrag, exempelvis för forskares räkning. Detta uppdrag är fastställt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt i vår instruktion från regeringen och i andra regler som gäller för myndigheters verksamhet.

För varje specifik behandling (insamling) finns också ett särskilt, uttryckligt ändamål angivet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. De kan även komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Uppgifterna omfattas av mycket stark sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Som huvudregel får de personuppgifter vi behandlar inte lämnas ut till andra. Efter en sekretessprövning kan vi dock komma att lämna ut uppgifter, främst för statistikframställning eller forskningsändamål. Vi får bara lämna ut identifierbara uppgifter om de skyddas av lika stark sekretess hos mottagaren.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Utifrån ändamålet med de olika statistikprodukterna har vi bestämt hur länge uppgifterna i varje produkt får bevaras.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Dessa rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och att du ska kunna ha kontroll över dina personuppgifter.

Du har därför bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade (”rätten att bli glömd”) eller blockerade (”rätt till begränsning av behandlingen”). Du har även i vissa fall rätt att få ut och flytta dina uppgifter (”rätt till dataportabilitet”) och rätt att göra invändningar mot behandlingen. 

Inom statistikframställning är dock dessa rättigheter begränsade enligt särskilda bestämmelser i lag.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och en gratis kopia av dem (registerutdrag).

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Vi behandlar inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande.

Om du anser att vi bryter mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra det. 

Kontakt

Dataskyddsombud

Telefon
010-479 40 00
E-post
dataskyddsombud@scb.se